Pakketreizen (tot 2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Een pakket is een combinatie van minstens twee verschillende soorten reisdiensten (vervoer, logies of andere toeristische diensten) die aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

Consumenteninformatie

Wijzigingen in de overeenkomst

Annulering of het niet uitvoeren van de overeenkomst

Nieuwe regels vanaf juli 2018

Richtlijn 90/314/EEG zal worden ingetrokken en vervangen door Richtlijn (EU) 2015/2302 van 1 juli 2018. De nieuwe richtlijn zal de bescherming op het gebied van traditionele pakketreizen georganiseerd door touroperators uitbreiden. Ze biedt ook bescherming aan consumenten die andere vormen van gecombineerde reizen boeken, bijv. de combinatie van een vlucht met een hotel of een huurauto aangeboden op een website.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 18 juni 1990. EU-landen dienden ze om te zetten in nationale wetgeving tegen 31 december 1992.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Overmacht: omstandigheden die niet kunnen worden voorzien of die, indien te voorzien, niet kunnen worden beheerst, d.w.z. dat ze ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden, zoals een natuurramp.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59–64)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22-39)

Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1–33)

Laatste bijwerking 27.03.2017