Bescherming van de consument tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Richtlijn (EU) 2019/2161 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Richtlijn 93/13/EEG

Sancties

VANAF WANNEER ZIJN DEZE RICHTLIJNEN VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29-34)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 93/13/EEG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PB L 328 van 18.12.2019, blz. 7-28)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB C 323 van 27.9.2019, blz. 4-92)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Een „new deal” voor consumenten (COM(2018) 183 final van 11 april 2018)

Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 345 van 27.12.2017, blz. 1-26)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 10.03.2020