Misleidende en vergelijkende reclame

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft ten doel het beschermen van beroepsbeoefenaars tegen misleidende reclame door andere bedrijven (bijv. B2B), die wordt beschouwd als een oneerlijke handelspraktijk. Zij bevat in dat verband tevens de voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan.

KERNPUNTEN

Misleidende reclame

Er rust een verbod op reclame die personen die erdoor bereikt worden misleidt of kan misleiden. De misleidende aard ervan kan het economische gedrag van consumenten en beroepsbeoefenaars namelijk beïnvloeden of een concurrent schade berokkenen.

Het misleidende karakter van reclame hangt af van diverse factoren:

Vergelijkende reclame

In vergelijkende reclame wordt uitdrukkelijk of impliciet verwezen naar een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten.

Vergelijkende reclame is slechts toegestaan wanneer deze niet misleidend is. In dat geval kan dergelijke reclame een legitiem middel zijn om de consumenten over hun voordelen in te lichten. De vergelijkingen moeten met name aan de volgende voorwaarden voldoen:

Rechtsmiddelen

De landen van de Europese Unie (EU) zorgen ervoor dat personen of organisaties die daar een rechtmatig belang bij hebben een gerechtelijke of administratieve procedure tegen misleidende reclame kunnen inleiden.

Zo moeten de rechterlijke of administratieve instanties van de EU-landen bevoegd zijn om:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 12 december 2007. Deze richtlijn codificeert en vervangt Richtlijn 84/450/EEG, die door EU-landen op 1 oktober 1986 moest zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) (PB L 376, 27.12.2006, blz. 21–27)

Laatste bijwerking 24.10.2016