Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering

De Commissie stelt een nieuwe Europese culturele agenda voor om daarmee in te spelen op de uitdagingen van de mondialisering. Met deze nieuwe strategie wordt beoogd de culturele samenwerking binnen de Europese Unie (EU) te intensiveren. Deze strategie richt zich op een aantal concrete voorstellen die ertoe strekken een reeks gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 10 mei 2007 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering [COM(2007) 242 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De culturele sector speelt een essentiële rol gezien de talrijke sociale, economische en politieke implicaties ervan. Cultuur heeft dan ook een belangrijke plaats in het proces van Europese integratie.

Op grond van deze overwegingen en als gevolg van de uitkomsten van de onlineraadpleging van de belanghebbenden in de culturele sector stelt de Commissie een nieuwe Europese agenda voor cultuur voor met een beperkt aantal doelstellingen. In functie van deze doelstellingen heeft de Commissie eveneens geopperd nieuwe mechanismen voor samenwerking met en tussen de landen van de Europese Unie (EU), de overige bestuursniveaus en maatschappelijke organisaties te creëren.

De doelstellingen van de nieuwe Europese agenda voor cultuur zijn gebaseerd op drie prioriteiten:

Culturele verscheidenheid en interculturele dialoog

Een klimaat van openheid tussen de culturen en culturele uitwisselingen moeten worden gestimuleerd. In dit verband moet de nieuwe agenda voor cultuur een impuls geven aan:

Bevordering van de creativiteit in het kader van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid

De cultuurindustrie levert een bijdrage aan de dynamiek van de Europese economie en het concurrentievermogen van de EU. Zo biedt de culturele sector in de EU werk aan bijna vijf miljoen mensen. Binnen dit kader stelt de Commissie de volgende doelen voor:

Cultuur als cruciaal aspect van de internationale betrekkingen

In de geest van UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, dat door de EU en de meeste lidstaten is geratificeerd, wordt in de nieuwe agenda voor cultuur het voorstel gedaan om de culturele dimensie te versterken als cruciaal aspect van de buitenlandse betrekkingen van de EU. Deze prioriteit gaat vergezeld van verscheidene maatregelen met als doel:

Werkmethodes

De Commissie streeft naar een gestructureerde dialoog met de culturele sector, van kunstenaar tot cultuurindustrie, om deze doelstellingen te verwezenlijken. Hiertoe pleit de Commissie voor:

Deze nieuwe cultuurstrategie en het geheel aan voorgestelde maatregelen berusten op een nauwere samenwerking tussen de EU en de lidstaten via de open coördinatiemethode (OCM). Tevens wordt ernaar gestreefd een gestructureerde dialoog met de culturele sector op gang te brengen.

De nieuwe Europese agenda voor cultuur wordt aangevuld met andere maatregelen op cultureel gebied, zoals het Europees Jaar van de interculturele dialoog 2008 vormt.

Context

Binnen de culturele sector zijn op Gemeenschapsniveau reeds diverse maatregelen getroffen ter bevordering van cultuur zoals het huidige programma Cultuur (2007-2013), het programma "Europa voor de burger" 2007-2013) en het programma MEDIA.

RELATED ACTS

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de uitvoering van de Europese agenda voor cultuur [COM(2010) 390 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen]. Dit verslag is een weergave van de vooruitgang op het vlak van de doelstellingen van de Europese agenda voor cultuur, zowel op Europees als nationaal niveau, alsook de eerste ervaringen met de nieuwe werkmethodes.

De bevordering van de culturele verscheidenheid en de interculturele dialoog bracht heel wat zaken en acties met zich mee, zoals:

Om cultuur als een katalysator voor creativiteit te bevorderen, werden heel wat initiatieven in het leven geroepen, zoals:

Sinds de goedkeuring van de agenda is er een nieuw strategisch kader voor cultuur in de externe betrekkingen van de EU ontstaan en dit omvat:

De eerste ervaringen van de OCM tonen aan dat dit algemeen een efficiënte manier is van samenwerking op cultuurgebied. Het loopt echter nog niet lang genoeg om al definitieve conclusies te kunnen trekken. De samenwerking zal in de toekomst nog extra versterkt moeten worden, met aangepaste werkmethodes. De gestructureerde dialoog in de culturele sector vindt plaats via thematische platforms van Europese organisaties en het Europees Cultuurforum. De thematische platforms hebben met name bijgedragen tot een diepgaandere dialoog binnen de sector. Er zijn evenwel nog verdere inspanningen nodig voor een meer gerichte dialoog met het maatschappelijk middenveld in de toekomst.

See also

Laatste wijziging: 14.10.2010