Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008)

Gezien de opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie (EU) en de steeds grotere mobiliteit van de burgers is de bijdrage van de EU-landen tot de ontplooiing van de culturen essentieel geworden. In deze geest dient de EU zich van hulpmiddelen voor attendering op en promotie van de culturele sector te voorzien, om de EU-bevolking aan te moedigen de culturele diversiteit te beheren. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld 2008 uit te roepen tot Europees Jaar van de interculturele dialoog.

BESLUIT

Beschikking nr. 1983/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008).

SAMENVATTING

Op grond van deze beschikking wordt het jaar 2008 uitgeroepen tot Europees Jaar van de interculturele dialoog. Het Europees Jaar heeft in de eerste plaats ten doel meer zichtbaarheid te geven aan de interculturele dialoog, die essentieel is om het respect voor de culturele diversiteit te versterken, ervoor te zorgen dat mensen in de hedendaagse gediversifieerde samenlevingen beter kunnen samenleven en een actief Europees burgerschap aan te moedigen.

Het initiatief sluit ook aan bij een aantal prioriteiten dat in de Lissabonstrategie is vastgesteld, aangezien de interculturele dialoog tot de verwezenlijking van deze economische doelstellingen kan bijdragen. In een kenniseconomie zijn bijvoorbeeld personen nodig die zich aan veranderingen kunnen aanpassen en die van alle mogelijke bronnen van innovatie profijt kunnen trekken.

Doelstellingen

Doel van het Europees Jaar van de interculturele dialoog is de zichtbaarheid, doelmatigheid en samenhang te vergroten van alle Europese programma’s en acties die tot de interculturele dialoog bijdragen, zoals het programma Europa voor de burgers (2007-2013) en het programma Cultuur. Dit initiatief heeft tevens ten doel de interculturele dialoog zo veel mogelijk in de andere Europese beleidsterreinen, acties en programma’s te integreren.

De algemene doelstellingen van het Europees Jaar zijn met name:

Begunstigden

Het Europees Jaar is vooral gericht op de landen van de EU. Er wordt echter wel gezorgd voor complementariteit tussen het Europees Jaar en alle externe aspecten van de initiatieven ter bevordering van de interculturele dialoog. De Commissie zal met name pogen de kandidaat-lidstaten van de EU bij de activiteiten van het Europees Jaar te betrekken.

Middelen

De Commissie geeft dit initiatief een Europese impuls en wijst erop dat het geenszins beperkt blijft tot acties op nationaal niveau.

Het Europees Jaar wordt toegespitst op de volgende soorten acties:

De Unie zal ook niet-financiële steun bieden, dat wil zeggen dat zij toestemming zal verlenen voor het gebruik van het logo en ander materiaal dat verband houdt met het Europees Jaar van de interculturele dialoog. Die steun is bedoeld voor initiatieven van particuliere of overheidsorganisaties, wanneer die organisaties de Commissie kunnen waarborgen dat de desbetreffende initiatieven een wezenlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Jaar van de interculturele dialoog.

Het Europees Jaar van de interculturele dialoog beschikt over een budget van circa 10 miljoen euro.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 1983/2006/EG

31.12.2006

-

L 412 van 30.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 6 juli 2010 – Evaluatie van het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008) [COM(2010) 361 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. Dit verslag bevat een evaluatie van de relevantie, de externe samenhang, de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de duurzaamheid van het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008). Over het algemeen kwam het Europees Jaar tegemoet aan de behoeften van de belanghebbenden en speelde het in op de uitdagingen die culturele diversiteit met zich meebrengt. Het was ook in overeenstemming met bestaande programma’s en bestaand beleid, in het bijzonder op internationaal en Europees niveau. De toegewezen middelen werden efficiënt beheerd, wat voornamelijk te danken is aan de tweeledige benadering die voor de tenuitvoerlegging van het Europees Jaar werd gehanteerd. De activiteiten, met inbegrip van die welke uit aanvullende bronnen van de EU-landen werden gefinancierd, hebben de doelstellingen van het Europees Jaar verwezenlijkt.

Hoewel het Europees Jaar meer algemene bekendheid heeft gegeven aan de interculturele dialoog en een groot aantal belanghebbenden een groot aantal activiteiten heeft georganiseerd, is het effect op het gedrag van het brede publiek en op andere beleidsterreinen beperkt gebleven. Ook grootschaliger structurele veranderingen zijn uitgebleven.

In het kader van de follow-up van het Europees Jaar wordt de Commissie en de EU-landen aanbevolen maatregelen te nemen om:

Laatste wijziging: 12.10.2010