EU-infrastructuur voor ruimtelijke informatie (Inspire)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de EU (Inspire)

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Deze richtlijn heeft betrekking op verzamelingen ruimtelijke gegevens die:

Beoordeling

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 15 mei 2007. EU-landen moesten deze omzetten in nationale wetgeving tegen 15 mei 2009.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Infrastructuur voor ruimtelijke informatie: metagegevens, verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, netwerkdiensten en -technologieën, overeenkomsten betreffende de uitwisseling van, de toegang tot en het gebruik van de gegevens, en mechanismen, processen en procedures voor coördinatie en monitoring.

Metagegevens: informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken.

Ruimtelijke gegevens: gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied, zoals adressen, vervoersnetwerken, hoogte en bodemgebruik.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108, 25.4.2007, blz. 1-14)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1205/2008 van de Commissie van 3 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende metagegevens (PB L 326, 4.12.2008, blz. 12-30)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1205/2008 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit nr. 2009/442/EG van de Commissie van 5 juni 2009 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toezicht en verslaglegging (PB L 148, 11.6.2009, blz. 18-26).

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164, 25.6.2008, blz. 19-40)

Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten (PB L 274, 20.10.2009, blz. 9-18).

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 268/2010 van de Commissie van 29 maart 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toegang, overeenkomstig geharmoniseerde voorwaarden, van instellingen en organen van de Gemeenschap tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en ruimtelijkegegevensdiensten van de lidstaten (PB L 83, 30.3.2010, blz. 8-9)

Verordening (EU) nr. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 323, 8.12.2010, blz. 11-102).

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1088/2010 van de Commissie van 23 november 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 976/2009 wat betreft downloaddiensten en transformatiediensten (PB L 323, 8.12.2010, blz. 1-10)

Verordening (EU) nr. 102/2011 van de Commissie van 4 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 31, 5.2.2011, blz. 13-34)

Verordening (EU) nr. 1253/2013 van de Commissie van 21 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 331, 10.12.2013, blz. 1-267)

Verordening (EU) nr. 1311/2014 van de Commissie van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 976/2009 wat betreft de definitie van een Inspire-metagegevenselement (PB L 354, 11.12.2014, blz. 6-7)

Verordening (EU) nr. 1312/2014 van de Commissie van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de interoperabiliteit van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 354, 11.12.2014, blz. 8-16)

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PB L 197, 24.7.2012, blz. 1-37)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PB L 207, 6.8.2010, blz. 1-13)

Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010 (PB L 122, 24.4.2014, blz. 44-66)

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (PB L 257, 28.8.2014, blz. 135-145)

Laatste bijwerking 21.02.2017