Vervuiling door lichte motorvoertuigen verminderen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 715/2007 — Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Verordening (EG) nr. 715/2007:

Verordening (EU) 2018/858:

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op lichte voertuigen van minder dan 2,6 ton.

Fabrikanten moeten:

Nationale autoriteiten moeten:

De in de wetgeving vastgestelde procedures, tests, vereisten en emissielimieten in de wetgeving worden regelmatig door de Commissie geëvalueerd en bijgewerkt in de omzettingswetgeving.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds3 januari 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Emissiebeperkingssysteem: mechanismen of apparatuur voor de verwijdering van verontreiniging, bijvoorbeeld uit uitlaatgassen, die anders in de atmosfeer zou vrijkomen.
Typegoedkeuring: de procedure volgens welke een product wordt gecertificeerd om te voldoen aan een minimum aantal wettelijke en technische voorschriften.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1-16)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 715/2007 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1-218)

Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1-643)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1-160)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.10.2019