Overstromingsrisicobeheer in de EU

Overstromingen vormen een bedreiging voor de gezondheid van de mens, het cultureel erfgoed, de economie en het milieu. Daarom stelt de EU een kader op voor het beoordelen, in kaart brengen en plannen van de vermindering van overstromingsrisico's in Europa.

BESLUIT

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn wil een kader opstellen voor maatregelen om het overstromingsrisico in de EU te verminderen, door het risico op overstromingen in stroomgebieden en kuststreken te beoordelen, gebieden die gevoelig zijn voor grote overstromingen in kaart te brengen en plannen voor overstromingsrisicobeheer op basis van nauwe samenwerking tussen de EU-landen op te stellen.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

ACHTERGROND

Hoewel overstromingen natuurverschijnselen zijn die niet volledig kunnen worden voorkomen, wordt de waarschijnlijkheid en de invloed ervan door menselijke activiteit verhoogd. Het risico op overstromingen en de hoeveelheid schade zal in de toekomst toenemen als gevolg van de klimaatverandering, inadequaat rivierbeheer, bouwwerkzaamheden in overstromingsgevoelige gebieden en de toename van mensen en gebouwen in die gebieden.

Gezien het feit dat de meeste stroomgebieden in Europa tussen landen worden gedeeld, is een aanpak op EU-niveau doeltreffender, omdat dit leidt tot een betere risicobeoordeling en de coördinatie van de door de EU-landen genomen maatregelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over de overstromingsrichtlijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/60/EG

26.11.2007

25.11.2009

PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27-34

Laatste bijwerking 22.04.2015