Strategie voor het mariene milieu

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/56/EG – EU-maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie)

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn bouwt voort op bestaande EU-wetgeving en heeft betrekking op specifieke elementen van het mariene milieu die niet worden behandeld in andere beleidslijnen, zoals de Kaderrichtlijn water, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 15 juli 2008 van toepassing. EU-landen moesten deze voor 15 juli 2010 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

goede milieutoestand: dit heeft betrekking op ecologisch verscheiden en dynamische oceanen en zeeën die schoon, gezond en productief zijn. Het doel is ervoor te zorgen dat het mariene milieu behouden blijft voor huidige en toekomstige generaties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164, 25.6.2008, blz. 19–40)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

2010/477/EU: Besluit van de Commissie van 1 september 2010 tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van mariene wateren (PB L 232, 2.9.2010, blz. 14–24)

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354, 28.12.2013, blz. 22–61)

Opeenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1380/2013 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: De eerste fase van de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56/EG) — Beoordeling en advies van de Europese Commissie (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Innovatie in de blauwe economie: het werkgelegenheids- en groeipotentieel van onze zeeën en oceanen benutten (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (PB L 257, 28.8.2014, pp. 135–145)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de voortgang bij het vaststellen van beschermde mariene gebieden (zoals vereist krachtens artikel 21 van de Kaderrichtlijn mariene strategie 2008/56/EG) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Laatste bijwerking 23.02.2017