Verdrag van Genève betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 81/462/EEG met betrekking tot de sluiting van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

KERNPUNTEN

Grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand wordt gedefinieerd als het direct of indirect, als gevolg van menselijk handelen, vrijkomen van stoffen in de lucht die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mens en op het milieu in een ander land, en waarbij de bijdrage van individuele emissiebronnen of groepen van bronnen niet kan worden vastgesteld.

Er zijn in het kader van dit verdrag in totaal acht afzonderlijke protocollen opgesteld:

Beleidssamenwerking

Het verdrag verplicht de verdragsluitende partijen passend beleid en strategieën te ontwikkelen en uit te voeren, met name systemen voor luchtkwaliteitsbeheer.

De verdragsluitende partijen komen overeen regelmatig (minstens eenmaal per jaar) bij elkaar te komen om de geboekte vorderingen te evalueren en contact te onderhouden over kwesties met betrekking tot dit verdrag.

Wetenschappelijke samenwerking

De partijen komen overeen zich gezamenlijk in te spannen voor onderzoek en ontwikkeling, met name om emissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen te verminderen, voor toezicht en het meten van emissieniveaus en concentraties van deze verontreinigende stoffen, en om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze verontreinigende stoffen op de gezondheid van mens en op het milieu.

Uitwisseling van informatie

De partijen komen overeen om informatie uit te wisselen, met name inzake gegevens over:

Samenwerking bij toezicht op luchtverontreiniging

VANAF WANNEER ZIJN HET BESLUIT EN HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 11 juni 1981.

Het verdrag is in werking getreden op 16 maart 1983, negentig dagen na het moment van nederlegging van de 24e akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 81/462/EEG van de Raad van 11 juni 1981 met betrekking tot de sluiting van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 171 van 27.6.1981)

Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand — Resolutie betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 171 van 27.6.1981)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 86/277/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de sluiting van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand aangaande de langlopende financiering van het programma voor samenwerking inzake de bewaking en evaluatie van het transport van luchtverontreinigende stoffen over lange afstand in Europa (EMEP) (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 1)

Besluit 93/361/EEG van de Raad van 17 mei 1993 betreffende de toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 179 van 21.6.1993, blz. 14-15)

Besluit 98/686/EG van de Raad van 23 maart 1998 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van de zwavelemissie (PB L 326 van 3.12.1998, blz. 34-36)

Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties (PB L 85 van 29.3.1999, blz. 1-22)

Besluit 2001/379/EG van de Raad van 4 april 2001 betreffende de goedkeuring door de Europese Gemeenschap van het Protocol van 1998 inzake zware metalen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 134 van 17.5.2001, blz. 40-46)

Besluit 2003/507/EG van de Raad van 13 juni 2003 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 179 van 17.7.2003, blz. 1-2)

Besluit 2004/259/EG van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 81 van 19.3.2004, blz. 35-36)

Besluit (EU) 2016/768 van de Raad van 21 april 2016 tot aanvaarding van de wijzigingen van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen (PB L 127 van 18.5.2016, blz. 8-20)

Besluit (EU) 2016/769 van de Raad van 21 april 2016 tot aanvaarding van de wijziging van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (PB L 127 van 18.5.2016, blz. 21-31)

Laatste bijwerking 08.12.2016