Bescherming van het grondwater tegen verontreiniging

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (Grondwaterrichtlijn)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn omvat onder andere:

Chemische toestand van het grondwater

Grondwater heeft een goede chemische toestand wanneer:

De aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het grondwater

Het voorkomen en beperken van lozingen van verontreinigende stoffen

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 16 januari 2007 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 16 januari 2009 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PB L 372, 27.12.2006, blz. 19-31)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2006/118/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327, 22.12.2000, blz. 1-73)

Zie de geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 01.03.2017