Regulering van gg-gewassen: de rechten van EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn bevat:

Ggo-etikettering en openbare raadpleging worden verplicht gesteld. De Europese Commissie is verplicht bevoegde wetenschappelijke comités te raadplegen over iedere vraag met betrekking tot de gezondheid van de mens of het milieu.

Er moeten registers worden opgesteld om informatie over genetische modificaties in ggo’s en hun locatie vast te leggen. In Beschikking 2004/204/EG staan regels voor het functioneren van deze registers.

De Commissie moet om de drie jaar een verslag publiceren over de ervaring van ggo’s die in de handel zijn gebracht, en de maatregelen die door de EU-landen zijn genomen voor de invoering van deze richtlijn.

Deze richtlijn stelt EU-landen in staat de introductie van ggo’s die een risico vormen voor de gezondheid van de mens of het milieu, te beperken of te verbieden, en deze wordt gewijzigd met Richtlijn (EU) 2015/412, die EU-landen in staat stelt ggo’s, die op EU-niveau zijn toegelaten, op breder terrein te verbieden of te beperken. De gebieden waarop EU-landen dit kunnen doorvoeren, zijn o.a. stadsplanning en ruimtelijke ordening, landgebruik, sociaaleconomische gevolgen, co-existentie* en openbare orde.

Deze wijzigingsrichtlijn stelt ook een aantal deadlines en verantwoordelijkheden met betrekking tot de genomen beslissingen aangaande de aanpassing van de geografische reikwijdte van de autorisatie, waaronder het recht om te weigeren (opt out) op basis van nieuwe objectieve omstandigheden.

Sinds 3 april 2017 moeten EU-landen waar ggo’s worden geteeld, maatregelen invoeren in hun grensgebieden met als doel mogelijke grensoverschrijdende besmetting in Europese buurlanden waar de teelt van ggo’s verboden is, te voorkomen, tenzij dergelijke maatregelen onnodig zijn gezien de specifieke geografische omstandigheden.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 17 april 2001 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 17 oktober 2002 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Deze richtlijn is een van de bouwstenen van het wettelijk kader van de EU voor ggo’s. Andere bouwstenen worden gevormd door richtlijnen en verordeningen (die zich richten op kwesties als genetisch gemodificeerde levensmiddelen of grensoverschrijdende verplaatsing van ggo’s) die gezondheid van mens en dier en het milieu moeten beschermen en de traceerbaarheid van ggo’s die in de handel zijn gebracht, moeten waarborgen.

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Doelbewuste introductie van ggo’s: in het kader van deze wetgeving het op enigerlei wijze opzettelijk in het milieu brengen van ggo’s zonder dat er specifieke inperkingsmaatregelen zijn getroffen.
Genetisch gemodificeerde organismen: met gebruikmaking van technieken van moderne biotechnologie, ook wel gentechnologie genaamd, kan de genetische opmaak van levende cellen en organismen worden gewijzigd. Hierdoor kunnen er planten en dieren worden gekweekt die bijvoorbeeld een hogere opbrengst hebben of ziekten kunnen weerstaan.
Co-existentie: het bestaan van genetisch gemodificeerde, conventionele en organische gewassen maakt dat er regels nodig zijn die zorgen dat ze van elkaar gescheiden blijven tijdens de teelt, de oogst, het transport, de opslag en de verwerking.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad — Verklaring van de Commissie (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1-39)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/18/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking 2004/204/EG van de Commissie van 23 februari 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften voor het functioneren van de in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde registers voor de vastlegging van informatie betreffende genetische modificaties in ggo’s (PB L 65 van 3.3.2004, blz. 20-22)

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1-23)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24-28). Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1946/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde organismen (PB L 287 van 5.11.2003, blz. 1-10)

Laatste bijwerking 11.12.2017