Milieuaansprakelijkheid en het beginsel dat de vervuiler betaalt

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Deze richtlijn stelt regels vast op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dat betekent dat een onderneming die milieuschade veroorzaakt, daarvoor aansprakelijk is, de nodige preventie- en herstelmaatregelen moet nemen en alle ermee verbonden kosten moet dragen.

KERNPUNTEN

In de richtlijn wordt milieuschade als volgt gedefinieerd:

De definitie omvat de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht (aangezien de bodem- en watertoestand erdoor wordt beïnvloed) en de lozing van verontreinigende stoffen in de oppervlaktewateren en het grondwater, en elke doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, zoals bepaald in Richtlijn 2001/18/EG.

Toepassingsgebied

Er zijn twee scenario’s waarbij er zich aansprakelijkheid voordoet:

Uitzonderingen

Uitzonderingen omvatten oorlogshandelingen, natuurrampen, aansprakelijkheid voor soorten milieuschade die onder een internationale overeenkomst vallen (bijv. verontreiniging van de zee) en nucleaire risico’s, die onder het Euratomverdrag vallen.

Preventie- en herstelmaatregelen

De onderneming moet betalen voor preventie- en herstelmaatregelen, behalve in bepaalde situaties, bijvoorbeeld indien de schade werd veroorzaakt door een derde ondanks het feit dat passende veiligheidsmaatregelen waren getroffen, of indien die het gevolg is van de opvolging van een instructie van een overheidsinstantie.

Uitvoering

Wijzigingsverordening (EU) 2019/1010

De richtlijn is in 2019 gewijzigd met Verordening (EU) 2019/1010, waarmee de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd. De nieuw ingevoerde regels, die van toepassing zijn sinds 26 juni 2019, zijn als volgt:

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds vrijdag 30 april 2004 van toepassing en moest voor maandag 30 april 2007 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56-75)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2004/35/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel ter informatie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (COM(2016) 204 final van 14.4.2016)

Werkdocument van de Commissie: Refit Evaluatie van de richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid bij het document Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (WDC(2016) 121 final van 14.4.2016)

Laatste bijwerking 17.06.2020