Nationale emissiegrenzen voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Hierin staan de grenzen voor totale nationale emissie voor vier verontreinigende stoffen: zwaveldioxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en ammoniak.

Deze kunnen bijdragen aan:

EU-aanpak blijft noodzakelijk vanwege de aanhoudende grensoverschrijdende aard van deze stoffen. De grenzen vormen etappes in de richting van ambitieuzere doelstellingen op langere termijn.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Aangezien luchtvervuiling een internationaal, grensoverschrijdend probleem is, is de EU in juni 2003 toegetreden tot het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau (zie de relevante samenvatting)

In 2013 stelde de Commissie vast dat de luchtkwaliteit van Europa aanzienlijk was verbeterd, maar dat er nog niet aan de doelstellingen werd voldaan. De beoordeling, geformuleerd in haar mededeling „Schonere lucht voor Europa”, ging gepaard met de invoering van Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen.

Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2001/81/EG om de nationale emissieplafonds tot 2020 te verlengen en nieuwe plafonds voor 2025 te introduceren.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB L 309, 27.11.2001, blz. 22-30)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/81/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 1-31)

2003/507/EG: Besluit van de Raad van 13 juni 2003 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 179, 17.7.2003, blz. 1-2)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Programma „Schone lucht voor Europa” (COM(2013) 918 final, 18.12.2013)

Laatste bijwerking 29.08.2019