Toegang van het publiek tot milieu-informatie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Toegang op verzoek

Actieve verspreiding

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 14 februari 2003 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 14 februari 2005 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

* KERNPUNTEN

Milieu-informatie: alle informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of enige andere materiële vorm over kwesties beschreven in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2003/4/EG.

Overheidsinstantie: een overheidsorgaan, inclusief openbare adviesorganen, op nationaal, regionaal of lokaal niveau, of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die onder de wetgeving valt. EU-landen kunnen bepalen dat deze begripsomschrijving niet slaat op instellingen die optreden in een rechterlijke of wetgevende hoedanigheid.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26-32)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43-48)

Besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1-3)

Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13-19)

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1-14)

Laatste bijwerking 26.01.2017