Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging (Verdrag van Barcelona)

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee

Protocol inzake de voorkoming van verontreiniging van de Middellandse Zee door storten vanuit van schepen en luchtvaartuigen (stortprotocol)

77/585/EEG: Besluit houdende sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging alsmede van het Protocol inzake de voorkoming van verontreiniging van de Middellandse Zee door storten vanuit schepen en luchtvaartuigen

Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land (protocol inzake verontreiniging vanaf het land)

Wijzigingen van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land

1999/801/EG: Besluit betreffende de aanvaarding van wijzigingen in het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land

83/101/EEG: Besluit betreffende de sluiting van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land

Protocol inzake de speciaal beschermde gebieden en de biologische diversiteit in de Middellandse Zee (SPA/BD-protocol)

84/132/EEG: Besluit betreffende de sluiting van het Protocol inzake speciaal beschermde gebieden van de Middellandse Zee

1999/800/EG: Besluit betreffende de sluiting van het protocol inzake de speciaal beschermde gebieden en de biologische diversiteit in de Middellandse Zee en betreffende de goedkeuring van de bijlagen van dat protocol (Verdrag van Barcelona)

Protocol inzake samenwerking bij de voorkoming van verontreiniging door schepen en bij de bestrijding van de verontreiniging van de Middellandse Zee in noodsituaties (preventie- en noodprotocol)

2004/575/EG: Besluit betreffende de sluiting van het Protocol inzake samenwerking bij de voorkoming van verontreiniging door schepen en bij de bestrijding van de verontreiniging van de Middellandse Zee in noodsituaties, bij het Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging

Protocol inzake het geïntegreerde beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied (protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden)

2010/631/EU: Besluit betreffende de sluiting van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee

Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan (offshore-protocol)

2013/5/EU: Besluit betreffende de toetreding van de EU tot het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG, DE BESLUITEN EN DE PROTOCOLLEN?

KERNPUNTEN

Verdrag van Barcelona

De doelstellingen van het verdrag zijn:

De verdragsluitende partijen van het verdrag verbinden zich ertoe:

Het verdrag werd in 1995 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hadden betrekking op:

Aan het verdrag zijn zeven protocollen als bijlage toegevoegd:

Stortprotocol

Preventie- en noodprotocol

Protocol inzake verontreiniging vanaf het land

Protocol inzake speciaal beschermde gebieden en biologische diversiteit

Offshore-protocol

Protocol inzake gevaarlijke afvalstoffen

Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden

De EU is partij bij alle bovengenoemde protocollen, met uitzondering van het protocol inzake gevaarlijke afvalstoffen.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Goede milieutoestand: in de kaderrichtlijn mariene strategie van de EU (Richtlijn 2008/56/EG, zie samenvatting) gedefinieerd als de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot ecologisch verscheiden en dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn, en wanneer het gebruik van het mariene milieu op een duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en activiteiten door de huidige en toekomstige generaties veilig stellend.
Geïntegreerd beheer van de kustzones: een dynamisch proces voor het duurzame beheer en gebruik van kustgebieden, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van kustecosystemen en -landschappen, de diversiteit van activiteiten en gebruik, de interacties tussen deze laatste, de maritieme roeping van sommige van deze laatste, en de impact ervan op zowel het land als de zee.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging (Verdrag van Barcelona) (PB L 240 van 19.9.1977, blz. 3-11)

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee

Protocol inzake de voorkoming van verontreiniging van de Middellandse Zee door storten vanuit van schepen en luchtvaartuigen (PB L 240 van 19.9.1977, blz. 12-34)

77/585/EEG: Besluit van de Raad van 25 juli 1977 houdende sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging alsmede van het Protocol inzake de voorkoming van verontreiniging van de Middellandse Zee door storten vanuit schepen en luchtvaartuigen (PB L 240 van 19.9.1977, blz. 1-2)

Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land (PB L 67 van 12.3.1983, blz. 3-18)

Wijzigingen van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land (PB L 322 van 14.12.1999, blz. 20-31)

1999/801/EG: Besluit van de Raad van 22 oktober 1999 betreffende de aanvaarding van wijzigingen in het herziene Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land (Verdrag van Barcelona) (PB L 322 van 14.12.1999, blz. 18-31)

83/101/EEG: Besluit van de Raad van 28 februari 1983 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land (PB L 67 van 12.3.1983, blz. 1-2)

Protocol inzake de speciaal beschermde gebieden en de biologische diversiteit in de Middellandse Zee (PB L 322 van 14.12.1999, blz. 3-17)

84/132/EEG: Besluit van de Raad van 1 maart 1984 betreffende de sluiting van het Protocol inzake speciaal beschermde gebieden van de Middellandse Zee (PB L 68 van 10.3.1984, blz. 36-37)

1999/800/EG: Besluit van de Raad van 22 oktober 1999 betreffende de sluiting van het protocol inzake de speciaal beschermde gebieden en de biologische diversiteit in de Middellandse Zee en betreffende de goedkeuring van de bijlagen van dat protocol (Verdrag van Barcelona) (PB L 322 van 14.12.1999, blz. 1-2)

Protocol inzake samenwerking bij de voorkoming van verontreiniging door schepen en bij de bestrijding van de verontreiniging van de Middellandse Zee in noodsituaties (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 41-46)

2004/575/EG: Besluit van de Raad van 29 april 2004 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake samenwerking bij de voorkoming van verontreiniging door schepen en bij de bestrijding van de verontreiniging van de Middellandse Zee in noodsituaties, bij het Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 40)

Protocol inzake het geïntegreerde beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied (PB L 34 van 4.2.2009, blz. 19-28)

2010/631/EU: Besluit van de Raad van 13 september 2010 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (PB L 279 van 23.10.2010, blz. 1-2)

Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan (PB L 4 van 9.1.2013, blz. 15-33)

2013/5/EU: Besluit van de Raad van 17 december 2012 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan (PB L 4 van 9.1.2013, blz. 13-14)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat, de zeebodem en de ondergrond daarvan bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (PB L 187 van 6.7.2013, blz. 1)

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (PB L 242 van 20.9.2011, blz. 1)

Laatste bijwerking 30.06.2020