De kwaliteit van benzine en dieselbrandstof: zwavel en lood

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Benzine

Diesel

Reductie van uitstoot van BKG

Verslaglegging

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De EU-landen moesten de richtlijn voor 1 juli 1999 omzetten in nationaal recht. De EU-landen moesten de regels toepassen vanaf 1 januari 2000.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Niet voor weggebruik bestemde mobiele machines: een groot aantal installaties met motoren die worden gebruikt in machines voor het transport van goederen of passagiers, zoals bulldozers, compressoren, achter- en voorladers.
Uitstoot van broeikasgassen (BKG) gedurende de levenscyclus: verslaggeving over de uitstoot van CO2, CH4 en N2O als gevolg van de winning, verwerking en distributie van brandstoffen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad (PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58-68)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 98/70/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1-77)

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82-209)

Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad van 20 april 2015 tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (PB L 107 van 25.4.2015, blz. 26-67)

Verordening (EU) nr. 1307/2014 van de Commissie van 8 december 2014 houdende vaststelling van de criteria en geografische grenzen van graslanden met grote biodiversiteit voor de doeleinden van artikel 7 ter, lid 3, onder c), van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en artikel 17, lid 3, onder c), van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 351 van 9.12.2014, blz. 3-5)

Aanbeveling 2005/27/EG van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de inhoud van het begrip „beschikbaarheid van ongelode benzine en diesel met een maximaal zwavelgehalte op een verantwoord evenwichtig gespreide geografische basis” in het kader van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende benzine en dieselbrandstof (PB L 15 van 19.1.2005, blz. 26-29)

Laatste bijwerking 19.09.2019