Bescherming van de Europese biodiversiteit (Natura 2000)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Bescherming van gebieden (Natura 2000-netwerk)

Overlegprocedure

Instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen

Beoordeling van plannen/projecten

Bescherming van de soorten

EU-landen moeten:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 10 juni 1992 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 10 juni 1994 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Het Natura 2000-netwerk vertegenwoordigt bijna een vijfde van het landoppervlak van de EU en meer dan 250 000 km2 aan zeeoppervlak.

Zie ook:

* KERNBEGRIPPEN

Speciale beschermingszone: een gebied van communautair (d.w.z. EU) belang, aangewezen door EU-landen, waarin de instandhoudingsmaatregelen worden genomen die nodig zijn om de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en/of de populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, te waarborgen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/43/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25)

Zie de geconsolideerde versie.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — De stand van de natuur in de Europese Unie — Verslag over de staat van en trends voor typen habitats en soorten die onder de habitat- en de vogelrichtlijn vallen, in de periode 2007-2012 zoals vereist krachtens artikel 17 van de habitatrichtlijn en artikel 12 van de vogelrichtlijn(COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Laatste bijwerking 21.02.2017