Het Ospar-Verdrag

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 98/249/EG — de sluiting van een verdrag voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN HET VERDRAG?

KERNPUNTEN

De Ospar-commissie

Het werk van Ospar

Onderzoek

Regeling van geschillen

Bijlagen

Het Ospar-verdrag bevat een aantal bijlagen over de volgende specifieke onderwerpen:

EU-strategie voor het noordpoolgebied

Een gezamenlijke mededeling uit 2016 bevat aanbevelingen voor:

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING EN WANNEER IS HET VERDRAG IN WERKING GETREDEN?

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Zeegebied:

al het volgende:

De binnenwateren en de territoriale zee van de verdragsluitende partijen.

De zee buiten en grenzend aan de territoriale zee, onder de rechtsmacht van de kuststaat in de door het internationale recht erkende mate.

De volle zee, met inbegrip van de bodem van deze wateren en de ondergrond daarvan, welke als volgt zijn begrensd:

Binnenwateren: de wateren gelegen aan de landzijde van de basislijnen vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten, in het geval van waterlopen zich uitstrekkende tot de zoetwatergrens (de plaats in een waterloop waar bij laagwater en in tijden van geringe afvloeiing van zoet water het zoutgehalte merkbaar stijgt ten gevolge van de aanwezigheid van zeewater).
Verontreiniging:

het direct of indirect door de mens in het zeegebied brengen van stoffen of energie, hetgeen een of meer van onderstaande gevolgen heeft of kan hebben:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 98/249/EG van de Raad van 7 oktober 1997 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (PB L 104 van 3.4.1998, blz. 1)

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (PB L 104 van 3.4.1998, blz. 2-21)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19-40)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2008/56/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Een geïntegreerd EU-beleid voor het noordpoolgebied (JOIN(2016) 21 final, 27.4.2016)

Laatste bijwerking 26.11.2017( 1 ) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.