Bewakingsysteem voor de uitstoot van broeikasgassen

De Europese Unie heeft een nieuw systeem opgezet voor het bewaken en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen, zodat de vorderingen bij het terugdringen van de uitstoot nauwkeuriger en regelmatiger kunnen worden geëvalueerd en de verbintenissen van de Gemeenschap uit hoofde van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en het Protocol van Kyoto worden nagekomen.

BESLUIT

Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto.

SAMENVATTING

Bij deze beschikking wordt een systeem opgezet om:

Nationale inventarissen en inventaris van de Gemeenschap

De lidstaten en de Gemeenschap zetten nationale inventarisatiesystemen op waarmee zij de emissies en de verwijdering van broeikasgassen op hun grondgebied kunnen ramen.

De lidstaten moeten de Commissie jaarlijks (uiterlijk op 15 januari van elk jaar) nieuwe informatie over de broeikasgasemissies verstrekken. De Commissie stelt op haar beurt een inventaris van en een verslag over broeikasgassen in de Gemeenschap op. Zij bezorgt het verslag uiterlijk op 28 februari aan de lidstaten en uiterlijk op 15 april aan het secretariaat van het UNFCCC en het Protocol van Kyoto. Aan de hand van deze verslagen kunnen de vorderingen in het kader van het UNFCCC en het Protocol van Kyoto worden beoordeeld.

Nationale programma's en programma van de Gemeenschap

De lidstaten en de Gemeenschap ontwerpen, publiceren en geven uitvoering aan nationale programma's respectievelijk een communautair programma voor de beperking en/of vermindering van hun antropogene emissies per bron en de uitbreiding van de verwijdering per put van alle broeikasgassen die niet onder het Protocol van Montreal vallen.

Nationale registers en register van de Gemeenschap

De Gemeenschap en de lidstaten stellen registers op om een boekhouding te kunnen voeren van verlening, bezit, overdracht, annulering en afboeking van toegewezen eenheden; hierin worden de registers van het communautaire systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten geïntegreerd.

Evaluatie van de geboekte vooruitgang

De Commissie beoordeelt jaarlijks in overleg met de lidstaten of de Gemeenschap en haar lidstaten voldoende vooruitgang hebben geboekt bij het nakomen van hun verplichtingen op grond van het UNFCCC en het Protocol van Kyoto.

De Commissie dient jaarlijks bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in over de geboekte vooruitgang. Dit verslag bevat gegevens over de verwachte emissies en verwijderingen en over het ter zake gevoerde beleid en de geplande maatregelen.

Toegewezen hoeveelheden

De Gemeenschap en alle lidstaten delen het secretariaat van het UNFCCC uiterlijk op 31 december 2006 de hoeveelheden mee die elke lidstaat zijn toegewezen op grond van het Protocol van Kyoto en van Beschikking 2002/358/EG betreffende de goedkeuring van het Protocol van Kyoto en de gezamenlijke nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen (Besluit 2010/778/EU).

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking nr. 280/2004/EG

10.3.2004

-

L 49 van 19.2.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2011 – Progressieve verwezenlijking van de Kyotodoelstellingen [COM(2011) 624 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 31.10.2011