Verdrag van Bazel betreffende de controle op het grensoverschrijdende verkeer van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 93/98/EEG — Goedkeuring van het Verdrag van Bazel door de Europese Gemeenschap

Verdrag van Bazel betreffende de controle op het grensoverschrijdende verkeer van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN HET VERDRAG?

Met het besluit wordt, ten behoeve van de Europese Economische Gemeenschap (nu de EU), het Verdrag van Bazel goedgekeurd.

Het verdrag is het meest uitgebreide wereldwijde milieuconvenant met betrekking tot gevaarlijk afval en andere afvalstoffen. Het heeft ten doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de productie, het grensoverschrijdende verkeer en het beheer van gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen.

Het verdrag reguleert het grensoverschrijdende verkeer van gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen en vereist van partijen dat ze deze afvalstoffen op een milieuverantwoorde wijze beheren en verwijderen.

De partijen verbinden zich ook om:

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Het verdrag heeft acht bijlagen:

Algemene verplichtingen van het verdrag

Partijen komen het volgende overeen:

Elk van de partijen kan aanvullende eisen opleggen die coherent zijn met het verdrag.

Kennisgevingsprocedures

Het verdrag legt kennisgevingsprocedures vast met betrekking tot:

Illegale overbrenging

Indien afvalstoffen illegaal worden uitgevoerd, moeten verdragsluitende partijen deze opnieuw invoeren.

Milieuhygiënisch verantwoord beheer

Partijen komen overeen te zullen samenwerken aan milieuhygiënisch verantwoorde praktijken voor het beheer van gevaarlijk en ander afval.

Geschillenbeslechting

Partijen moeten eventuele geschillen beslechten door onderhandelingen of op een andere, door hen te kiezen vreedzame manier. Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt het geschil verwezen naar het Internationaal Gerechtshof of naar een arbitragecommissie bestaande uit drie partijen.

Secretariaat

Een secretariaat vereenvoudigt de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen partijen.

Capaciteitsopbouw

Regionale en subregionale centra over de hele wereld bieden cursussen en capaciteitsopbouw.

Wetgeving uitvoeren

Het verdrag is opgenomen in de EU-wetgeving door middel van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en de latere wijzigingen ervan.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING EN WANNEER IS HET VERDRAG IN WERKING GETREDEN?

Het besluit is van toepassing sinds 1 februari 1993. Het verdrag is van toepassing sinds 8 mei 1994.

ACHTERGROND

De EU is, naast de EU-landen, een partij bij het verdrag. De EU heeft de wijziging geratificeerd betreffende het verbod op de uitvoer van afvalstoffen naar niet-OESO-landen, hoewel deze wijziging nog niet internationaal in werking is getreden.

Dit verdrag is tot stand gekomen na onderhandelingen onder auspiciën van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en werd in 1989 aangenomen.

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Verwijdering: omvat methoden die leiden tot definitieve verwijdering en methoden die kunnen leiden tot terugwinning van hulpbronnen, recycling, regeneratie, onmiddellijk hergebruik of alternatieve toepassingen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

93/98/EEG: Besluit van de Raad van 1 februari 1993 betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het Verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel) (PB L 39 van 16.2.1993, blz. 1–2)

Rectificatie van Besluit 93/98/EEG van de Raad van 1 februari 1993 betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het Verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel) (PB L 74 van 17.3.1994, blz. 52)

Verdrag van Bazel betreffende de controle op het grensoverschrijdende verkeer van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan (PB L 39 van 16.2.1993, blz. 3–22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1–98)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1013/2006 werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 15.03.2018