Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (SMEB)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/42/EG — Strategische milieueffectbeoordeling (SMEB)

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 21 juli 2001 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 21 juli 2004 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30-37)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 92/43/EEG werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21)

Zie geconsolideerde versie.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Toepassing en doeltreffendheid van de richtlijn betreffende strategische milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2001/42/EG) (COM(2009) 469 def., 14.9.2009)

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement uit hoofde van artikel 12, lid 3 van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (COM(2017) 234 def., 15.5.2017)

Laatste bijwerking 11.10.2018