Water van goede kwaliteit in Europa (EU-Richtlijn Water)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2000/60/EG – kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn zijn regels opgesteld om de verslechtering van de toestand van waterlichamen in de Europese Unie (EU) te stoppen en voor 2015 een „goede toestand” te bereiken voor Europese rivieren, meren en grondwater.

Specifiek omvat de richtlijn:

KERNPUNTEN

De wetgeving geeft duidelijke verantwoordelijkheden aan nationale overheden. Ze moeten:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 22 oktober 2000. EU-landen moesten de richtlijn voor 22 december 2003 omzetten naar nationale wetgeving.

ACHTERGROND

In de Europese Unie (EU) komt water steeds meer onder druk te staan door de als maar groeiende vraag naar voldoende hoeveelheden water van goede kwaliteit voor uiteenlopende toepassingen. Met deze richtlijn wordt getracht de kwaliteit van water te beschermen en te verbeteren.

* KERNBEGRIPPEN

Oppervlaktewater: binnenwateren, met uitzondering van grondwater; overgangswater en kustwateren.

Grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak bevindt.

Binnenwater: al het stilstaande of stromende water op het landoppervlak.

Overgangswaters: water in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk zout is, maar dat aanzienlijke zoetwaterstromen bevat.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327, 22.12.2000, blz. 1–73)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2000/60/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PB L 372, 27.12.2006, blz. 19-31).

Zie de geconsolideerde versie

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (PB L 288, 6.11.2007, blz. 27-34).

Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG (PB L 348, 24.12.2008, blz. 84-97)

Zie de geconsolideerde versie

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren (COM(2012) 673 final, 14.11.2012)

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: De kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn: acties om de „goede toestand” van EU-wateren te bereiken en overstromingsrisico’s te beperken (COM(2015) 120 final, 9.3.2015)

Laatste bijwerking 13.02.2017