Herziene statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/114/EG tot vaststelling door Euratom van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom

Artikel 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

In dit besluit worden statuten vastgesteld voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA), dat rechtstreeks is opgericht bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in 1957, om rekening te houden met de toename van het aantal EU-landen, alsmede om de financiële regels van het Agentschap te moderniseren en het hoofdkantoor in Luxemburg te vestigen.

Artikel 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), dat tot doel heeft door middel van een gemeenschappelijk voorzieningsbeleid een regelmatige en billijke voorziening van nucleair materiaal aan de gebruikers in de EU-landen te waarborgen, vormt de rechtsgrond van het ESA.

KERNPUNTEN

Het ESA is het orgaan van de EU dat verantwoordelijk is voor het beheer van vraag en aanbod van:

Het ESA heeft het uitsluitend recht om leveringscontracten „te sluiten” (d.w.z. het medeondertekenen daarvan) met betrekking tot nucleair materiaal, zoals hierboven beschreven, afkomstig uit landen binnen of buiten de EU. Krachtens het Euratom-Verdrag heeft het ESA eveneens een optierecht voor het verkrijgen van nucleair materiaal.

Het ESA bezit rechtspersoonlijkheid (d.w.z. het is een opzichzelfstaande, onafhankelijke entiteit).

Doel en taken

Het ESA:

Bovendien:

Het ESA kan eveneens zijn eigen voorraad nucleair materiaal aanleggen. Het staat onder toezicht van de Commissie, die het recht heeft om richtlijnen (d.w.z. instructies) te geven en een veto uit te spreken over de besluiten van het ESA.

Juridische status en zetel

Het ESA:

Directeur-generaal en personeel

De directeur-generaal van het ESA is verantwoordelijk voor:

De directeur-generaal en het ESA-personeel zijn ambtenaren van de Europese Commissie en zijn onderworpen aan een veiligheidsonderzoek.

Financiering

Het ESA:

De inkomsten van het Agentschap bestaan tegenwoordig uitsluitend uit een bijdrage van de EU.

De begroting van het ESA wordt vastgesteld door de Commissie en wordt definitief nadat de algemene begroting van de Europese Unie definitief is vastgesteld.

Na de toetreding van Kroatië tot de EU, is het kapitaal van het ESA vastgesteld op 5 856 000 EUR, ingebracht door individuele EU-landen. Luxemburg en Malta nemen hier geen deel aan.

Raadgevend Comité

EU-landen (met uitzondering van Luxemburg en Malta) kiezen elk een tot vier vertegenwoordigers voor het Raadgevend Comité, overeenkomstig de statuten van het Agentschap. De leden van het Comité worden benoemd op basis van hun ervaring en deskundigheid op het gebied van de handel in nucleair materiaal, de opwekking van kernenergie, of de regelgeving in verband met de handel in nucleair materiaal.

De directeur-generaal van het ESA roept het Comité normaal gezien twee keer per jaar bijeen. Het Comité dient te worden geraadpleegd voordat belangrijke besluiten (over aangelegenheden die staan vermeld in de statuten van het ESA) worden vastgesteld door de directeur-generaal van het Agentschap.

Het Comité ondersteunt het ESA door middel van adviezen, analyses en voorlichting.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN KRACHT?

Dit besluit is van kracht sinds maart 2008 en in gewijzigde vorm, na de toetreding van Kroatië, sinds 1 juli 2013.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15-20)

Achtereenvolgende wijzigingen van Besluit 2008/114/EG, Euratom, werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie — Titel II — Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie — Hoofdstuk 6 — Voorziening — Artikel 52 (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 24)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222)

Laatste bijwerking 11.09.2018