Stimuleren van het gebruik van biomassa als alternatieve energiebron

Biomassa kan bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Het gebruik ervan voor verwarming, elektriciteitsproductie en brandstoffen voor vervoer kan de energievoorziening van de Europese Unie (EU) diversifiëren en groei en werkgelegenheid creëren. Om doeltreffend te zijn moet de bijdrage op een duurzame manier worden geproduceerd.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie - Actieplan biomassa (COM(2005) 628 def. van 7 december 2005).

SAMENVATTING

Biomassa kan bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Het gebruik ervan voor verwarming, elektriciteitsproductie en brandstoffen voor vervoer kan de energievoorziening van de Europese Unie (EU) diversifiëren en groei en werkgelegenheid creëren. Om doeltreffend te zijn moet de bijdrage op een duurzame manier worden geproduceerd.

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling staan manieren om de ontwikkeling van energie uit biomassa te vergroten door middel van prikkels voor het gebruik ervan en door hindernissen voor de productie ervan te verwijderen. Hierin staan maatregelen om biomassa bij verwarming, elektriciteit en vervoer te bevorderen. Kwesties als voorziening, financiering en onderzoek worden aangepakt. Het actieplan was een eerste stap om het belang van de sector te benadrukken.

KERNPUNTEN

De mededeling heeft geleid tot meer initiatieven om biobrandstoffen te promoten.

Er zijn duurzaamheidscriteria om ervoor te zorgen dat het gebruik van biobrandstoffen daadwerkelijk CO2 -besparingen waarborgt en biodiversiteit beschermt. Ze bepalen dat biobrandstoffen:

Vrijwillige regelingen controleren of producenten de duurzaamheidscriteria naleven. Als ze dit doen, komen ze in aanmerking voor financiële steun of geldt hun output voor de nationale hernieuwbare doelstellingen.

Vergunningsprocedures: praktische aanbevelingen bieden hulp en advies voor projectontwikkelaars, ngo’s en overheden bij de aanvraag om biomassa-installaties te bouwen.

Het Europees vliegpad voor geavanceerde biobrandstoffen is gericht op de bevordering van biobrandstoffen als hernieuwbaar brandstofalternatief voor de luchtvaart.

ACHTERGROND

Biomassa is afkomstig van organisch materiaal zoals bomen, planten en landbouw- en stedelijk afval. Bij de productie ervan komt een keten aan activiteiten kijken, van de teelt van het basismateriaal tot de uiteindelijke omzetting in energie. In 2012 vormden biomassa en afval ongeveer twee derde van alle hernieuwbare energieconsumptie in de EU.

Kijk voor meer informatie op de website biomassa van de Europese Commissie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16-62).

Groenboek - Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa (COM(2006) 105 def. van 8.3.2006).

Laatste bijwerking 12.08.2015