De-minimissteun

De de-minimisregel is geactualiseerd; voortaan is steun van minder dan 200 000 euro vrijgesteld van de verplichting van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun.

SAMENVATTING

In de nieuwe verordening wordt de de-minimisregel geactualiseerd, waarbij met name het plafond ervan wordt verdubbeld en het toepassingsgebied wordt verruimd.

De-minimisregel

Krachtens artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (ex artikel 88, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG)) moet staatssteun bij de Europese Commissie worden aangemeld teneinde de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt te beoordelen op grond van de criteria van artikel 107, lid 1, VWEU (ex artikel 87, lid 1, VEG). Bepaalde steuncategorieën kunnen evenwel van de verplichting tot aanmelding worden vrijgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 994/98.

Zo is de de-minimisregel vastgesteld om geringe steunbedragen van de aanmeldingsverplichting vrij te stellen. Steun die lager is dan de in deze regel vastgestelde drempel wordt geacht niet onder het toepassingsgebied van artikel 107, lid 1, VWEU te vallen en behoeft daarom niet te worden aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU.

De-minimisplafond

Steun waarvan het bedrag over een periode van drie jaar een plafond van 200 000 euro niet overschrijdt, wordt niet beschouwd als staatsteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.

Voor de sector van het wegvervoer geldt een specifiek plafond van 100 000 euro.

De drie in aanmerking te nemen jaren zijn belastingjaren.

Het plafond, dat aanvankelijk in Verordening (EG) nr. 69/2001 op 100 000 euro was gesteld, is derhalve verdubbeld.

Transparante steun

Om misbruik te voorkomen is de verordening uitsluitend van toepassing op transparante de-minimissteun.

Steun wordt als transparant beschouwd wanneer het bedrag vooraf precies kan worden berekend, zonder dat een risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd.

Als transparante steun wordt aangemerkt:

Toepassingsgebied

Van het toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten: de sectoren visserij en aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten, steun in verband met de export, steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen, steun in de kolenindustrie, steun voor de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht alsmede steun voor ondernemingen in moeilijkheden.

De verordening is van toepassing op steun die aan ondernemingen in alle andere sectoren wordt toegekend en omvat voortaan ook de sector van het wegvervoer en, onder bepaalde voorwaarden, de verwerking en afzet van landbouwproducten.

Samenwerking met de EU-landen

De EU-landen vergewissen zich ervan dat de steun die over een periode van drie belastingjaren aan een onderneming wordt toegekend en die als de-minimissteun wordt aangemerkt, een totaalbedrag van 200 000 euro niet overschrijdt.

Wanneer de EU-landen de-minimissteun toekennen, stellen zij de onderneming in kennis van het toegekende steunbedrag en van het feit dat het de-minimissteun betreft, waarbij uitdrukkelijk naar Verordening (EG) nr. 1998/2006 wordt verwezen.

Achtergrond

De de-minimisregel werd in een mededeling van 1996 bekendgemaakt en vervolgens bij Verordening (EG) nr. 69/2001 vastgesteld. In het licht van de ervaring die bij de toepassing van deze verordening is opgedaan en om rekening te houden met de ontwikkeling van de inflatie en de groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de Europese Unie is een aanpassing van de bepalingen ervan gerechtvaardigd.

De nieuwe de-minimisverordening maakt overigens deel uit van het Actieplan staatssteun van de Commissie en vormt een aanvulling op de richtsnoeren inzake risicokapitaalinvesteringen en de kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1998/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

L 379 van 28.12.2006

Laatste wijziging: 18.10.2011