Auteursrecht en naburige rechten: de beschermingstermijn

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft tot doel de beschermingstermijn van het auteursrecht* en van bepaalde naburige rechten* te harmoniseren.

De richtlijn strekt tot codificatie en intrekking van Richtlijn 93/98/EEG betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten.

KERNPUNTEN

De beschermingstermijn van het auteursrecht op een werk van letterkunde en kunst is vastgesteld op 70 jaar vanaf:

De beschermingstermijn voor een film of audiovisueel werk is vastgesteld op 70 jaar na de dood van de langstlevende van de volgende personen:

De richtlijn werd gewijzigd door Richtlijn 2011/77/EU, waarin de beschermingstermijn voor muziekopnamen is verlengd. Uitvoerende kunstenaars beginnen hun carrière namelijk vaak op jonge leeftijd en de huidige termijn van 50 jaar voor de vastlegging van uitvoeringen, zoals opnamen, volstaat veelal niet om hun uitvoeringen gedurende hun gehele leven te beschermen. Bij de richtlijn worden de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen derhalve verlengd van 50 tot 70 jaar.

Richtlijn 2011/77/EU voorziet tevens in de harmonisatie van de wijze van berekening van de beschermingstermijn voor liederen, en andere muziekwerken met tekst, die door meerdere auteurs zijn gemaakt. De beschermingstermijn verstrijkt 70 jaar na de dood van de langstlevende (d.w.z. van de tekstschrijver of de componist van de muziek).

Naburige rechten

De beschermingstermijn van naburige rechten (filmproducenten en omroeporganisaties) bedraagt 50 jaar. Deze termijn wordt per geval berekend aan de hand van de datum van de uitvoering, de publicatie of de mededeling van de vastlegging ervan. De beschermingstermijn voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen is bij Richtlijn 2011/77/EU verlengd tot 70 jaar.

Berekening van termijnen

De beschermingstermijn begint in alle EU-landen op hetzelfde moment. De termijn wordt berekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het feit dat de termijn doet ingaan.

De bescherming van werken die afkomstig zijn uit niet-EU-landen

Indien het werk afkomstig is uit een niet-EU-land en de auteur geen onderdaan van een EU-land is, vervalt de in de EU verleende bescherming bij het vervallen van de bescherming in het land van herkomst, waarbij de in de EU vastgestelde termijn niet mag worden overschreden.

Kennisgeving

De EU-landen moeten de Europese Commissie onmiddellijk in kennis stellen van elk ontwerp waarbij nieuwe naburige rechten worden verleend.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 16 januari 2007 van toepassing.

Richtlijn 2006/116/EG strekt tot codificatie en vervanging van Richtlijn 93/98/EEG van de Raad, die in de EU-landen uiterlijk in 1995 in nationale wetgeving moest worden omgezet.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Auteursrecht: beschermt de belangen van de scheppende kunstenaars door te toekenning van eigendomsrechten op hun scheppingen of werken.
Naburige rechten: deze beschermen de rechtsbelangen van personen en entiteiten die:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 12-18)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2006/116/EG werden opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 11.01.2019