Europees Economisch Samenwerkingsverband

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Een EESV moet worden gevormd in overeenstemming met de onderstaande regels.

Doel

Het doel van een dergelijk samenwerkingsverband is de economische werkzaamheid van zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen door het samenbrengen van middelen, activiteiten en vakkennis. Hierdoor zullen betere resultaten worden behaald dan wanneer de leden afzonderlijk handelen.

Formatie

Werknemers

Een EESV mag niet meer dan 500 mensen in dienst hebben.

Openbaarmaking van oprichting en liquidatie

Een aankondiging betreffende de oprichting of de liquidatie van een EESV moet in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd.

Officieel adres

De zetel van een samenwerkingsverband moet zich binnen de EU bevinden. Onder bepaalde voorwaarden kan de zetel van de ene naar de ander EU-land worden overgebracht.

Stemrecht en organen

Elk lid van een EESV beschikt over ten minste één stem. De oprichtingsovereenkomst kan evenwel aan bepaalde leden meer stemmen toekennen, doch geen enkel lid mag de meerderheid der stemmen bezitten. In de verordening is bepaald welke besluiten bij eenparigheid van stemmen moeten worden genomen.

Het EESV moet ten minste twee organen bezitten:

De bestuurder, of elk van de bestuurders als er meer bestuurders zijn, vertegenwoordigt en verbindt het EESV tegenover derden, zelfs indien zijn handelingen niet binnen het doel van het samenwerkingsverband vallen.

Winst

Het doel van een samenwerkingsverband is niet het maken van winst voor zichzelf. De winst van een EESV wordt als winst van de leden beschouwd en wordt verdeeld overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de oprichtingsovereenkomst is bepaald of, indien niets is bepaald, in gelijke delen. De winst of het verlies van een EESV wordt belast of fiscaal verrekend als winst of verlies van de leden.

Onbeperkte gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid

Tegenover de contractvrijheid die aan de EESV-regeling ten grondslag ligt, en tegenover het feit dat de leden niet verplicht zijn een minimumkapitaal bijeen te brengen, staat dat alle leden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het EESV.

ACHTERGROND

Deze verordening beantwoordt aan de noodzaak in de gehele EU een harmonische ontwikkeling van de economische bedrijvigheid te bewerkstelligen en een eengemaakte markt tot stand te brengen die soortgelijke voorwaarden biedt als een nationale markt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (PB L 199, 31.7.1985, blz. 1–9)

Laatste bijwerking 20.06.2016