Voorbereiding van de nationale overheden

Dit werkdocument van de Europese Commissie verstrekt vergelijkbare gegevens voor elk land over de stand van zaken met betrekking tot de nationale plannen voor de overschakeling op de euro.

BESLUIT

Werkdocument van de Commissie van 16 december 1997: voorbereidingen voor de overschakeling van de nationale overheden op de euro [SEC(97) 2384 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Met betrekking tot de concrete aspecten van de overschakeling op de euro door de nationale overheden bepaalt het door de Europese Raad van Madrid goedgekeurde scenario het volgende:

"Het gebruik van de euro voor overheidsverrichtingen zal in alle deelnemende landen uiterlijk vanaf de volledige invoering van de Europese bankbiljetten en muntstukken worden veralgemeend. Het tijdschema zal in de communautaire wetgeving worden vastgesteld en kan de individuele lidstaten wellicht enige vrijheid laten."

Vanwege de soms aanzienlijke structurele verschillen tussen de grondwetten en de wetstelsels van de lidstaten heeft de Commissie zich onthouden van voorstellen voor geharmoniseerde voorschriften voor de overschakeling van de nationale overheden op de euro en zich beperkt tot twee verordeningen om het wettelijke kader van de euro vast te leggen.

Binnen dit kader kunnen overheidsdiensten particuliere deelnemers aan het economisch verkeer de mogelijkheid bieden de euro als eenheid te gebruiken voor hun correspondentie en transacties met de staat. In de landen die deze mogelijkheid zullen bieden, geldt normaalgesproken de bepaling dat een onderneming die eenmaal vóór het einde van de overgangsperiode voor de euro heeft gekozen, niet meer kan terugkeren naar de nationale munteenheid.

De stand van zaken met betrekking tot de overschakeling op de euro is als volgt:

Het document omvat eveneens een reeks technische informatiebladen per land waarin een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van de overheidsdiensten.

Laatste wijziging: 23.06.2006