Resolutie van de Europese Raad te Amsterdam betreffende het stabiliteits- en groeipact

Deze resolutie biedt een sterke politieke leidraad aan de lidstaten, de Raad en de Commissie, voor strikte en snelle toepassing van het stabiliteits- en groeipact. Zij moedigt de lidstaten aan ook in de derde fase van de Economische Monetaire Unie (EMU) een gezonde begrotingspolitiek te blijven voeren.

BESLUIT

Resolutie van de Europese Raad betreffende het stabiliteits- en groeipact - Amsterdam, 17 juni 1997 [Publicatieblad C 236 van 2.8.1997].

SAMENVATTING

Deze resolutie van de Europese Raad vormt de politieke grondslag voor het stabiliteits- en groeipact en biedt de lidstaten, de Commissie en de Raad een sterke leidraad voor de tenuitvoerlegging van het pact.

De lidstaten verbinden zich ertoe om de middellangetermijndoelstelling van een begroting die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont, te verwezenlijken. En de lidstaten:

De Commissie:

De Raad is gehouden tot strikte en tijdige toepassing van alle onderdelen van het stabiliteits- en groeipact die onder zijn bevoegdheid vallen. En de Raad:

Naar aanleiding van de discussie over het stabiliteits- en groeipact heeft de Commissie in september 2004 een mededeling goedgekeurd over versterking van de economische governance en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact, waarin een aantal verbeteringen wordt voorgesteld. De Commissie richt zich daarbij hoofdzakelijk op de ontwikkeling van de economische factoren in de lidstaten en gezonde overheidsfinanciën op de lange termijn.

Op de Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 hebben de ministers van Financiën een politiek akkoord bereikt over een beter beheer van het stabiliteits- en groeipact.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten [Publicatieblad L 209 van 2.8.1997]. Deze verordening verduidelijkt en bespoedigt de procedure bij buitensporige tekorten zodanig dat deze een daadwerkelijk afschrikkende rol speelt.

Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid [Publicatieblad L 209 van 2.8.1997]. Deze verordening is bedoeld om het toezicht op begrotingssituaties van de lidstaten te versterken en hun economisch beleid te coördineren.

See also

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:

Laatste wijziging: 04.11.2005