Burgerluchtvaart en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 216/2008 – gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor veiligheid van de luchtvaart

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Het voornaamste doel van deze verordening is het vaststellen van de belangrijkste regels en beginselen voor een hoog uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Europa, waaronder de oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Aviation Safety Agency - EASA).

Gemeenschappelijke veiligheidsregels bieden een uniform niveau van vereisten voor exploitanten*, fabrikanten en luchtvaartpersoneel. Hierdoor is vrij verkeer van producten, goederen en dinesten op de EU-markt mogelijk en is er ruimte voor wederzijdse erkenning van certificaten* door de EU-landen. Dit leidt tot minder administratieve lasten en werkdruk voor de nationale overheden en de industrie.

Met de verordening wordt ook gestreefd naar:

KERNPUNTEN

Deze EU-wetgeving is van toepassing op het ontwerp, de productie, het onderhoud en de exploitatie van luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrusting en op personeel en organisaties die bij deze activiteiten zijn betrokken.

Een van de belangrijkste middelen om de bovengenoemde doelstellingen te behalen, is de oprichting van EASA. De wet bepaalt de taken, interne structuur, werkmethoden en financiële eisen van het agentschap.

De belangrijkste taken van het EASA zijn:

Ten aanzien van de interne structuur bevat de wet de belangrijkste regels van het agentschap, waaronder de juridische status, de bevoegdheden en de samenstelling van de raad van bestuur en de bevoegdheden en taken van de uitvoerend directeur.

In aanvulling op het EASA stelt de wet de gemeenschappelijke regels op voor de veiligheid van de luchtvaart, waaronder:

Een reeks gerelateerde zaken kunnen ook door de wet worden aangepakt. Het gaat hier onder andere over toezicht en handhaving, erkenning van certificaten en erkenning van niet-EU-certificaten.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 8 april 2008 in werking getreden.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* exploitant: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een of meer luchtvaartuigen exploiteert of voornemens is te exploiteren.

* certificaat: elke goedkeuring, elk bewijs van bevoegdheid of elk ander document dat bij certificering wordt afgegeven.

* certificering: elke vorm van erkenning dat een product, onderdeel of uitrustingsstuk, organisatie of persoon voldoet aan de toepasselijke eisen. Dit geldt ook voor afgifte van het bijbehorende certificaat waaruit blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan.

* luchtvaartterreinen: iedere plaats waar vluchtuitvoeringen kunnen plaatsvinden variërend van landingsbanen tot grote internationale luchthavens.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PB L 79, 19.3.2008, blz. 1–49)

Achtereenvolgende wijzigingen van verordening (EG) nr. 216/2008 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen ter referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Publicatieblad L 97 van 9.4.2008, blz. 72-84).

Laatste bijwerking 30.11.2015