Interne markt en overheidssteun — Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

In de ODV-verordening wordt het volgende uiteengezet:

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op openbaar personenvervoer per bus en trein. EU-landen kunnen de verordening echter ook toepassen op het openbare personenvervoer over binnenwateren en nationale zeewateren.

Openbaredienstcontracten en algemene regels

Gunning van openbaredienstcontracten

Openbaredienstcontracten in de spoorwegsector

Deze verordening is gewijzigd met Verordening (EU) nr. 2016/2338, door het beginsel van gunning op basis van concurrentie ook in te voeren voor openbaredienstcontracten in de spoorwegsector, die voorheen was uitgesloten. Er werden lange overgangsperioden toegestaan om de autoriteiten en exploitanten in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Onderhandse gunning van spoorwegcontracten blijft onder uitzonderlijke en welomschreven omstandigheden mogelijk, met name wanneer:

Overgangsperiode

Met ingang van 25 december 2023 zal onderhandse gunning van openbaredienstcontracten in de spoorwegsector zonder voorwaarden niet meer mogelijk zijn.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 3 december 2009 van toepassing, met uitzondering van artikel 5 over de gunning van openbaredienstcontracten, dat sinds 3 december 2019 van toepassing is.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1-13)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1370/2007 zijn opgenomen in het oorspronkelijke document. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1-64)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65-242)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374)

Zie geconsolideerde versie.

Mededeling van de Commissie — Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (PB C 92 van 29.3.2014, blz. 1-21)

Laatste bijwerking 01.10.2019