Procedures voor de registratie van uit een andere lidstaat afkomstige motorvoertuigen

De Commissie biedt de lidstaten en de burgers van de Europese Unie een overzicht van de regels van de Gemeenschap die van toepassing zijn bij de inschrijving van uit een andere lidstaat afkomstige motorvoertuigen. Zij stelt de burgers in kennis van de verschillende middelen die zij hebben om voor hun rechten op te komen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie – Interpretatieve mededeling van 14 februari 2007 over de procedures voor de registratie van uit een andere lidstaat afkomstige motorvoertuigen [SEC(2007) 169 definitief - Publicatieblad C 68 van 24.3.2007].

SAMENVATTING

Hoewel het kopen of overbrengen van voertuigen naar een andere lidstaat steeds eenvoudiger is geworden, zien veel burgers en ondernemingen altijd nog op tegen de administratieve formaliteiten, extra kosten en omslachtige procedures. Toch is het gemakkelijker geworden in een andere lidstaat een voertuig aan te kopen, dankzij de totstandbrenging van:

De onderhavige mededeling past in het bestek van het nieuwe elan voor vrij verkeer van goederen in de Europese Unie (EU). Zij geeft een opsomming van de wetgeving met betrekking tot de registratie van de voertuigen die uit een andere lidstaat afkomstig zijn en de overdracht van de registratie tussen lidstaten. De mededeling belooft daarenboven een toelichtende gids en hulp aan de nationale autoriteiten om het gemeenschapsrecht zo goed mogelijk toe te passen.

REGISTRATIE VAN EEN MOTORVOERTUIG IN DE LIDSTAAT VAN VERBLIJF

De registratie is het natuurlijk gevolg van de uitoefening van de fiscale bevoegdheid op het gebied van motorvoertuigen. Elke particuliere persoon dient zijn voertuig te laten registreren in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijf houdt, d.w.z. de plaats waar het permanente centrum van zijn belangen is gelegen.

De keuring van de technische kenmerken van het voertuig geschiedt door middel van een EG-typegoedkeuring dan wel door middel van een nationale goedkeuring.

De EG-typegoedkeuring die in alle lidstaten geldig is, is de procedure waarbij een lidstaat certificeert dat een voertuigtype aan alle Europese veiligheids- en milieubeschermingsvoorschriften voldoet. Volgens deze procedure gaan de voertuigen die zijn gekeurd, en wel vanaf 1996 personenauto's, vanaf mei 2003 motorfietsen en vanaf 2005 trekkers.

Zodra de automobielfabrikant beschikt over de EG-goedkeuring, mag hij een EG-certificaat van overeenstemming uitgeven dat aangeeft dat het voertuig in overeenstemming met het goedgekeurde voertuigtype is gebouwd. Elk nieuw voertuig waarvoor EG-typegoedkeuring is verleend, moet van het EG-certificaat van overeenstemming vergezeld gaan.

De voertuigen waarop de EG-goedkeuring niet van toepassing is, kunnen een nationale goedkeuring krijgen in de ontvangende lidstaat alvorens geregistreerd te kunnen worden. Deze nationale goedkeuring kan hetzij individueel zijn (met name voor de voertuigen die individueel uit derde landen worden ingevoerd), of ook per type (voor een categorie voertuigen).

De procedures voor nationale en individuele typegoedkeuring vallen buiten het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht. Daarentegen dienen de procedures van nationale goedkeuring voor motorvoertuigen die reeds in een andere lidstaat nationale goedkeuring hebben verkregen en voor de voertuigen die in een andere lidstaat reeds zijn geregistreerd, zich te voegen naar de regels van het vrij verkeer van goederen.

De bevoegde nationale instanties dienen:

De technische kenmerken van een voertuig dat eerder in een andere lidstaat was goedgekeurd en geregistreerd, worden afhankelijk van de in de ontvangende lidstaat geldende technische voorschriften beoordeeld, waarbij moet worden uitgegaan van de voorschriften die golden ten tijde van de goedkeuring in de lidstaat van oorsprong.

De technische controle dient om na te gaan of het voertuig geschikt is voor deelname aan het wegverkeer. Dit soort controle kan geschieden op basis van objectieve, niet-discriminerende en tevoren bekende criteria. Het mag de controles die reeds zijn uitgevoerd niet overdoen. Bovendien moet dit soort controles gemakkelijk toegankelijk zijn en binnen redelijke termijn worden uitgevoerd.

Bij het registreren van het motorvoertuig geeft de lidstaat toestemming tot het in het verkeer brengen daarvan, hetgeen de identificatie ervan en de afgifte van een kenteken impliceert.

Voor nieuwe voertuigen met EG-typegoedkeuring die uit een andere lidstaat afkomstig zijn mag de ontvangende lidstaat de gegevens van de betrokkene en het EG-certificaat van overeenstemming eisen. Daarentegen mag de lidstaat voor voertuigen zonder EG-typegoedkeuring verzoeken om overlegging van het relevante nationale typegoedkeuringscertificaat of het nationale individuele goedkeuringscertificaat, alsmede een bewijs van verzekering. De lidstaten mogen bij de registratie ook nagaan of de btw correct is betaald.

Voor de voertuigen die eerder in een andere lidstaat waren geregistreerd, kan het ontvangende land slechts opvragen: het certificaat van de technische controle, het EG- of nationale certificaat van overeenstemming, het origineel of een kopie van het niet-geharmoniseerde certificaat van registratie dat in een andere lidstaat is afgegeven, het geharmoniseerde certificaat van registratie, het certificaat van verzekering alsook een bewijs van betaling van de btw.

OVERBRENGING VAN EEN MOTORVOERTUIG NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT

Een motorvoertuig mag algemeen gesproken niet op de openbare weg rijden zonder een kentekenplaat te voeren. Bovendien moet de burgerlijke aansprakelijkheid worden gedekt door een verzekering en wordt het de bestuurders aangeraden de "groene kaart" bij zich te hebben.

De kentekenplaat van een voertuig heeft dezelfde waarde als een verzekeringsbewijs. Zo kunnen motorvoertuigen met een Europese kentekenplaat vrij deelnemen aan het verkeer binnen de EU, zonder dat het bewijs van de voor motorrijtuigen verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij de grenzen wordt gecontroleerd.

Er zijn twee mogelijkheden om een motorvoertuig legaal naar de lidstaat van bestemming te rijden: met een tijdelijke kentekenplaat of met een handelaarkentekenplaat.

Met de handelaarkentekens kunnen detaillisten tijdens een korte periode met motorvoertuigen op de openbare weg rijden zonder ze officieel te moeten laten registreren. De lidstaten verstrekken meestal een soort document waarin het verband tussen de kentekenplaat en de houder ervan wordt vastgesteld, en/of eisen dat de houder een logboek bijhoudt.

Met het stelsel van tijdelijke registratie kan voor een korte periode met een voertuig worden gereden voordat de definitieve registratie wordt verkregen. Een lidstaat kan het vrije verkeer verhinderen wanneer twijfels bestaan op het gebied van de verkeersveiligheid, of vermoedens van diefstal of ongeldigheid van het kentekenbewijs.

De verzekering moet worden genomen in het land van bestemming.

TOEPASSINGSGEBIED

De onderhavige mededeling is van toepassing bij de eerste registratie van de voertuigen, alsmede bij de registratie van de voertuigen die tevoren in een andere lidstaat waren geregistreerd, ongeacht of zij nieuw of reeds gebruikt waren.

Een voertuig is "eerder in een andere lidstaat geregistreerd" indien het de administratieve toestemming heeft verkregen om in het verkeer te worden gebracht, wat de identificatie ervan en de afgifte van een kenteken impliceert.

RECHTSMIDDELEN

Ieder door de autoriteiten genomen besluit om de typegoedkeuring of registratie van een motorvoertuig te weigeren, moet worden meegedeeld aan de eigenaar van het voertuig die tegelijkertijd in kennis moet worden gesteld van de mogelijke rechtsmiddelen en van de toegestane termijnen om die rechtsmiddelen aan te wenden.

Burgers en ondernemingen kunnen voor hun moeilijkheden bij de goedkeuring of de inschrijving een oplossing trachten te bereiken via het SOLVIT-netwerk of door bij de Commissie een klacht in te dienen. Deze klacht kan vervolgens tot een inbreukprocedure leiden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 14 februari 2007 getiteld "de interne markt van goederen: hoeksteen van het Europese concurrentievermogen" [COM(2007) 35 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

See also

Laatste wijziging: 09.05.2008