Verdrag van Montreal betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2001/539/EG inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Montreal

Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal)

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

Het verdrag introduceert alomvattende rechtsbeginselen en -regels, met als belangrijkste:

In 1997 heeft de EU Verordening (EG) nr. 2027/97 (betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen) aangenomen, die EU-luchtvervoerders een onbeperkte aansprakelijkheid bij overlijden of letsel van passagiers oplegt. Bij Verordening (EG) nr. 889/2002 wordt Verordening (EG) nr. 2027/97 gewijzigd en worden de bepalingen van het Verdrag van Montreal op alle door EU-luchtvervoerders uitgevoerde vluchten toegepast, ongeacht of een vlucht binnenlands dan wel internationaal is.

VANAF WANNEER ZIJN HET VERDRAG EN HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het Verdrag van Montreal is sinds 4 november 2003 van kracht. Het besluit is sinds 5 april 2001 van toepassing.

ACHTERGROND

De ontoereikendheid van het Verdrag van Warschau van 1929, dat de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij overlijden en letsel regelde, en van de latere wijzigingen daarvan heeft geresulteerd in de noodzaak om de aansprakelijkheidsregels te moderniseren en uniformeren.

In mei 1999 hebben de bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangesloten landen onderhandeld over een overeenkomst om de regels van het Verdrag van Warschau te moderniseren door deze te converteren naar één wetgevingsinstrument waarmee een passende mate van schadeloosstelling wordt geboden in geval van schade veroorzaakt bij passagiers tijdens internationaal luchtvervoer.

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2001/539/EG van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 38)

Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 39-49)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen (PB L 285 van 17.10.1997, blz. 1-3)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2027/97 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 31.07.2018