Maritieme veiligheid: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (European Maritime Safety Agency - EMSA) tracht een hoog, uniform en efficiënt niveau van veiligheid en beveiliging op zee in de Europese Unie (EU) te waarborgen. Het zet zich ook in voor voorkoming van verontreiniging en reageert op verontreiniging door schepen en olie- en gaswinninginstallaties.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.

SAMENVATTING

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (European Maritime Safety Agency - EMSA) tracht een hoog, uniform en efficiënt niveau van veiligheid en beveiliging op zee in de Europese Unie (EU) te waarborgen. Het zet zich ook in voor voorkoming van verontreiniging en reageert op verontreiniging door schepen en olie- en gaswinninginstallaties.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening wordt het EMSA met vestiging in Lissabon opgericht. Het agentschap verleent technische bijstand en ondersteuning aan de Europese Commissie (EC) en de landen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van EU-wetgeving betreffende veiligheid, beveiliging en vervuiling op zee.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

EMSA heeft kern- en ondersteunende taken.

Kerntaken zijn:

ondersteuning bij de voorbereidende werkzaamheden voor de bewerking en ontwikkeling van EU-wetgeving;

inspectiebezoeken aan de EU-landen voor de effectieve toepassing van relevante bindende EU-wetgevingsbesluiten;

opleidingsactiviteiten en technische bijstand voor nationale overheden;

bijstand bij acties ter bestrijding van verontreiniging in geval van verontreiniging door schepen en olie- en gaswinninginstallaties (EMSA biedt alleen operationele bijstand op verzoek van het getroffen land).

EMSA bedient ook de Europese gegevensbank van het Europese identificatie- en volgsysteem van schepen op lange afstand en het communautaire systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie (SafeSeaNet). Het agentschap kan ook operationele ondersteuning bieden bij onderzoek in geval van overlijden of ernstige ongevallen.

Ondersteunende taken

EMSA aanvaardt deze taken alleen als deze een aanzienlijke toegevoegde waarde kunnen creëren, dubbel werk wordt vermeden en er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten en verplichtingen van de EU-landen. Deze taken houden verband met milieuaspecten, het Europees programma voor aardobservatie GMES (nu Copernicus) en binnenwateren.

EMSA-inspectiebezoeken

EMSA bezoekt landen om de EC en de nationale overheden bij te staan om de daadwerkelijke uitvoering van EU-regels te controleren en een hoog en uniform veiligheidsniveau te waarborgen. Het agentschap voert samen met classificatiemaatschappijen ook inspecties uit in derde landen met betrekking tot opleiding en diplomering van zeevaarders.

Structuur

EMSA is een EU-orgaan en heeft een rechtspersoonlijkheid. Het personeel van het agentschap bestaat uit personeelsleden die door het agentschap worden aangeworven en uit ambtenaren die door de EU of de EU-landen tijdelijk worden toegewezen of gedetacheerd. Het wordt geleid door een uitvoerend directeur die volledig onafhankelijk is bij de uitoefening van zijn/haar taken.

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de EC en van ieder EU-land; de vertegenwoordigers hebben allemaal een stem. Er zitten ook vertegenwoordigers uit Noorwegen en IJsland in de raad samen met beroepsbeoefenaren uit vier maritieme sectoren die niet mogen stemmen. De ambtstermijn bedraagt vijf jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

Begroting

Verordening (EU) nr. 911/2014 voorziet in een meerjarig financieringsplan van 160,5 miljoen EUR waarmee het EMSA in de periode 2014-2020 kan reageren op verontreinigende activiteiten. De totale begroting van het EMSA bestaat uit een belangrijke bijdrage van de EU-begroting en aanvullende bijdragen uit niet-EU-landen die erbij betrokken zijn. Ook kan het agentschap publicaties, opleidingen en andere diensten die het levert in rekening brengen.

ACHTERGROND

Twee ongevallen (de Erika in 1999 en de Prestige in 2002) hebben geleid tot olielozingen in Europese wateren. Beiden hebben ernstige ecologische en economische schade veroorzaakt aan de Franse en Spaanse kust. Dit heeft geleid tot de oprichting van het EMSA in 2003 zodat Europa voorbereid is op grootschalige olielozingen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1406/2002

25.8.2002

-

PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1-9

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1644/2003

1.10.2003

-

PB L 245 van 29.9.2003, blz. 10-12

Verordening (EG) nr. 724/2004

19.5.2004

-

PB L 129 van 29.4.2004, blz. 1-5.

Verordening (EG) nr. 2038/2006

31.12.2006

-

PB L 394 van 30.12.2006, blz. 1-4

Verordening (EU) nr. 100/2013

1.3.2013

-

PB L 39 van 9.2.2013, blz. 30-40

De achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 1406/2002 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 911/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 over meerjarenfinanciering voor acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen en olie- en gasinstallaties veroorzaakte verontreiniging van de zee (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 115-120).

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57-100).

Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 11-21).

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10-27).

Laatste wijziging: 04.01.2015