eEurope 2002

1) DOELSTELLING

Het aantal aansluitingen op internet in Europa uitbreiden, de vrije mededinging invoeren in het geheel van communicatienetwerken en het gebruik van internet stimuleren door het accent te leggen op opleiding en bescherming van de consument.

2) MAATREGEL

Mededeling van de Commissie, van 13 maart 2001, eEurope 2002: Effecten en prioriteiten, Mededeling aan de Europese Raad van Stockholm, 23-24 maart 2001 [COM(2001) 140 def.

Niet verschenen in het Publicatieblad.

3) SAMENVATTING

Het actieplan eEurope 2002 past in het kader van de strategie van Lissabon die erop gericht is om tegen 2010 van de Europese Unie de meest dynamische en meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te maken.

De acties zijn gegroepeerd rond drie cruciale doelstellingen die eind 2002 moeten zijn bereikt:

EEN GOEDKOPER, SNELLER EN VEILIGER INTERNET

Een goedkopere en snellere toegang tot internet

In de tekst van het actieplan wordt geconstateerd dat, hoewel de telecommunicatiediensten op 1 januari 1998 zijn geliberaliseerd, de concurrentie in de sector van de locale oproepen beperkt blijft en de markt aarzelt om nieuwe tariefstructuren zoals forfaitaire of kostenloze toegang, in te voeren. Een vermindering van de kosten is echter essentieel om een snelle veralgemening van hogesnelheids-multimediatoegang tot internet mogelijk te maken. Tegen die achtergrond beveelt het actieplan eEurope 2002 de volgende maatregelen aan:

Een snelle internet-toegang voor onderzoekers en studenten

Een prioritair onderdeel van het actieplan is de verbetering van het gebruik van elektronische netwerken door de Europese wetenschapsgemeenschappen. Om dat te verwezenlijken wordt met name het volgende voorgesteld:

Veiligheid van netwerken en chipkaarten

De veiligheid van de netwerken en van de toegang tot netwerken, met name met behulp van chipkaarten, is essentieel om de gebruikers vertrouwen te geven in de elektronische handel. Met dat doel voor ogen wil het actieplan de algemene veiligheid van de on-line transacties verbeteren, onder meer door de volgende maatregelen:

Wat de veiligheid van chipkaarten betreft, vraagt het actieplan aan de particuliere sector en de normalisatie-organisaties om, in samenwerking met de Europese Commissie, de beschikbaarheid te waarborgen van een kern van gemeenschappelijke specificaties voor de interoperabiliteit en de veiligheid van de kaarten. Er wordt ook voorgesteld om rendabele oplossingen uit te werken voor het gebruik van chipkaarten ter beveiliging van elektronische transacties.

INVESTEREN IN MENSEN EN DESKUNDIGHEID

De jeugd binnenleiden in het digitale tijdperk

Het actieplan eEurope 2002 erkent dat er grote vooruitgang is geboekt bij de aansluiting van scholen op internet, maar vraagt toch een extra inspanning op dit gebied, met name via de volgende acties:

Werken in de kenniseconomie

Het actieplan onderstreept dat het voornamelijk aan de lidstaten en de sociale partners is om de inzetbaarheid en de aanpassingscapaciteiten van de werknemers in de nieuwe economie te waarborgen, met name door het verwerven van deskundigheid te bevorderen en de organisatie van de arbeid aan te passen. Het actieplan richt dus een oproep tot de lidstaten en sociale partners om:

Deelname van iedereen aan de kenniseconomie

Een van de prioriteiten van het actieplan eEurope 2002 is de bevolking een zo breed mogelijke toegang te geven tot informatietechnologieën. Het is meer bepaald nodig de betrokkenheid te vergroten van gehandicapten en van iedere persoon die nu niet in staat is om ten volle te profiteren van de kennismaatschappij. Concreet beveelt het plan de volgende acties aan:

BEVORDERING VAN HET GEBRUIK VAN HET INTERNET

Een snellere ontwikkeling van de elektronische handel

De ontwikkeling van de elektronische handel hangt af van drie factoren: de totstandbrenging van een interne markt voor elektronische handel, de versterking van het vertrouwen van de consument en het on-line brengen van een groot deel van de openbare aanbestedingen. In dat kader stelt het actieplan voor om:

Elektronische toegang tot overheidsdiensten

In de conclusies van de Europese Raad van Lissabon wordt de lidstaten verzocht een algemene elektronische toegang voor alle basis-overheidsdiensten tot stand te brengen tegen 2003. In dat verband stelt het actieplan verscheidene maatregelen voor om dat te verwezenlijken, met name de omschrijving van een gecoördineerde aanpak voor de informatieverstrekking door de overheidssector, de bevordering van het gebruik van open broncodes in de overheidssector en de vereenvoudiging van de on-line administratieve procedures voor ondernemingen.

On-line gezondheidszorg

Om een doeltreffende on-line gezondheidszorg te ontwikkelen, wordt in het actieplan eEurope 2002 aanbevolen om tegen einde 2002 een geschikte telematica-infrastructuur ter beschikking te stellen van de werkers in de gezondheidssector, kwaliteitscriteria uit te werken voor de aan gezondheidszorg gewijde websites, en netwerken op te richten voor de evaluatie van technologieën en gegevens met betrekking tot gezondheidsaspecten.

Digitale inhoud voor mondiale netwerken

Het actieplan moedigt de versterking en vernieuwing aan van de ondernemingen die zich toeleggen op inhoud in het digitale tijdperk. In dat verband stelt het actieplan eEurope 2002 voor om een programma te lanceren ("e-Content") ter bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netwerken. Het stelt tevens voor om een mechanisme op te richten voor de coördinatie van de in de onderscheiden lidstaten gebruikte digitaliseringsprogramma's.

Intelligente transportsystemen

Om een antwoord te bieden op de problemen die door het dichtslibben van het wegverkeer, de verkeersveiligheid en het gebrek aan nieuwe diensten in de transportsector worden veroorzaakt, moeten er nieuwe technologische oplossingen worden ontwikkeld die dan in versneld tempo ten uitvoer worden gelegd. Daarom vraagt het actieplan aan de lidstaten en de Europese instellingen om:

4) toepassingsmaatregelen

VERGELIJKENDE EVALUATIE VAN DE VOORTGANG OP NATIONAAL NIVEAU

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 5 februari 2002: eEurope-Benchmarkingverslag inzake de voortgang bij de uitvoering van het actieplan eEurope 2002 [Mededeling COM(2002) 62 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

TOEZICHT OP DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ACTIEPLAN eEUROPE 2002

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 11 februari 2003 - Eindverslag eEurope 2002 [COM(2003) 66 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Uit de evaluatie van eEurope 2002 is gebleken dat de voornaamste doelstellingen van het actieplan zijn bereikt. In het algemeen heeft eEurope goede resultaten behaald bij het on-line brengen van burgers en bedrijven, en bij het creëren van een raamwerk waarin de kenniseconomie tot wasdom kan komen.

Het aantal internetaansluitingen is in de periode 2000-2002 zeer snel gegroeid. In 2002 was meer dan 90% van de scholen en ondernemingen op het internet aangesloten, terwijl meer dan de helft van de Europese burgers er regelmatig gebruik van maakten. Het overgrote deel van de bedrijven is reeds overgestapt op breedbandtoegang tot het net, maar de meeste burgers maken nog steeds gebruik van een gewone telefonische inbelverbinding met beperkt debiet. Een van de voornaamste doelstellingen van het actieplan eEurope 2005 is dan ook de veralgemening van de breedbandtoegang.

De komst van nieuwe internetdiensten heeft nieuwe mogelijkheden doen ontstaan voor de samenleving als geheel, met name dankzij de invoering van een wetgevingskader voor elektronische handel. Deze mogelijkheden zullen nog toenemen door de omzetting en tenuitvoerlegging, tegen eind 2003, van het nieuwe regelgevingskader voor elektronische communicatie.

Het actieplan eEurope 2002 had als doelstelling het on-line brengen van de basis-administratieve diensten vóór eind 2002. In oktober 2002 boden alle lidstaten deze diensten, zij het soms partieel, via het internet aan. Het komt er nu op aan de interactiviteit van deze diensten te vergroten en de administraties zo te organiseren dat een maximale efficiëntiewinst mogelijk wordt. Er is ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het on-line aanbieden van gezondheidszorgdiensten.

De volgende fase in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Europa is door de staatsleiders en regeringshoofden ingeluid op de Europese Raad van Sevilla in juni 2002 in de vorm van het actieplan eEurope 2005. Het nieuwe actieplan is geconcentreerd op een beperkt aantal grote doelstellingen, waaronder de verhoging van het aantal breedband-internetaansluitingen, de modernisering van de on-line overheidsdiensten, de totstandbrenging van een dynamische omgeving voor het elektronisch zakendoen en de geleidelijke invoering van een beveiligde informatiestructuur.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement met het oog op de Europese Raad van Stockholm van 23-24 maart 2001 - eEurope 2002: Effecten en prioriteiten [COM(2001) 140 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - De eEurope 2002 update, door de Europese Commissie opgesteld voor de Europese Raad van Nice op 7-8 december 2000 [COM(2000) 783 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

5) verdere werkzaamheden

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) [Publicatieblad L 201 van 31 juli 2002];

Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo. [Publicatieblad L 138 van 28 mei 2002];

Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein [Publicatieblad L 113 van 30 april 2002];

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 28 mei 2002 - Actieplan eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen [COM(2002) 263 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Richtlijn 2002/38/EG van de Raad van 7 mei 2002 tot wijziging, voor een gedeelte tijdelijk, van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten [Publicatieblad L 128 van 15 mei 2002];

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) [Publicatieblad L 108 van 24 april 2002];

Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) [Publicatieblad L 108 van 24 april 2002];

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) [Publicatieblad L 108 van 24 april 2002];

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universele dienstrichtlijn) [Publicatieblad L 108 van 24 april 2002];

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 26 januari 2001 - De informatiemaatschappij veiliger maken door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te bestrijden [Mededeling COM(2000) 890 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad];

Beschikking 2001/48/EG van de Raad van 22 december 2000 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netwerken en ter bevordering van de taalkundige verscheidenheid in de informatiemaatschappij [Publicatieblad L 14 van 18/01/2001];

Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk [Publicatieblad L 336 van 30 december 2000].

Laatste wijziging: 25.04.2003