eEurope 2005

Het Actieplan eEurope 2005 is de opvolger van het actieplan 2002 dat vooral gericht was op de uitbreiding van het aantal internetaansluitingen in Europa. Het nieuwe actieplan, dat in juni 2002 door de Europese Raad van Sevilla is goedgekeurd, wil deze internettoegang vertalen in een toename van de economische productiviteit en een verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten in het belang van het geheel van de Europese burgers. Het is de bedoeling dat dit gebeurt met gebruikmaking van een veilige breedbandinfrastructuur die voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 28 mei 2002 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Actieplan eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen [COM(2002) 263 definitief - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

SAMENVATTING

De algemene doelstelling van het actieplan eEurope 2005 is de ontwikkeling van diensten, toepassingen en inhoud te stimuleren en tegelijk de ontplooiing van een beveiligde breedbandtoegang tot het internet te versnellen. Een breedbandtoegang wordt gekenmerkt door een hoge snelheid en een permanent actieve internetverbinding. Daarbij komt nog een transversale doelstelling, namelijk toegang voor iedereen om de sociale uitsluiting te bestrijden, met specifieke aandacht voor mensen met bijzondere behoeften, gehandicapten, ouderen of zieken.

In het kader van eEurope 2005 zijn de voornaamste tegen 2005 door de Europese Unie te bereiken doelstellingen de volgende:

eEurope 2005 verloopt volgens de geïntegreerde aanpak die in het kader van het actieplan eEurope 2002 is ingevoerd en die erin bestaat dat duidelijke doelstellingen worden omschreven en dat een vergelijkende evaluatie (“benchmarking”) wordt gemaakt van de voortgang bij de uitvoering. Ook moet de vaststelling van nieuwe wetgevingsinstrumenten worden versneld en moeten de bestaande programma's meer worden afgestemd op de nieuwe prioriteiten.

MODERNE ONLINEOVERHEIDSDIENSTEN

Elektronisch bestuur (“e-overheid”)

Om moderne online bereikbare overheidsdiensten tot stand te brengen, worden in het kader van eEurope 2005 de volgende acties voorgesteld:

Opleidingen via het internet (“e-leren”)

In het kader van het actieplan wordt het gebruik van elektronische middelen in het onderwijs bevorderd, zoals bijvoorbeeld al gebeurt via het initiatief eLearning. In het kader van eEurope 2005 worden een reeks gerichte maatregelen voorgesteld, zoals:

Elektronische gezondheidszorg (“e-gezondheidszorg”)

In het actieplan wordt onderstreept dat de digitale technologie aanmerkelijke voordelen biedt voor het beheer van de gezondheidszorg. Zij maakt het niet alleen mogelijk de administratiekosten te verminderen, maar ook om gezondheidszorgdiensten op afstand te leveren en medische informatie en informatie op het gebied van preventie te verspreiden. In dat verband omvat het actieplan eEurope 2005 de volgende punten:

EEN DYNAMISCHE OMGEVING VOOR GEÏNFORMATISEERD ZAKENDOEN (“E-BUSINESS”)

E-business omvat zowel e-handel (online kopen en verkopen) als het herstructureren van zakelijke processen. Op dit gebied zullen onder meer de volgende acties worden gelanceerd:

EEN VEILIGE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR

Een van de hoofddoelstellingen van het actieplan eEurope 2005 is de geleidelijke invoering van een beveiligde informatie-infrastructuur. Op dit gebied zijn op het niveau van de Europese Unie al maatregelen vastgesteld, zoals: voorstel van de Commissie van juni 2001 inzake de veiligheid van netwerken, strijd tegen de computercriminaliteit in het kader van het actieplan eEurope 2002, richtlijn over de gegevensbescherming in de telecommunicatiesector en activiteiten van het kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Op het gebied van de veiligheid omvat het nieuwe actieplan de volgende maatregelen:

EEN GROTE BESCHIKBAARHEID VAN BREEDBANDTOEGANG

In het actieplan eEurope 2005 wordt opgeroepen de innovatie te bevorderen en het gebruik van en de investeringen in breedbandnetwerken verder te ontwikkelen. In dat verband omvat het actieplan de volgende maatregelen:

VERGELIJKENDE EVALUATIE (“BENCHMARKING”)

Het actieplan omvat ten slotte maatregelen voor de analyse, selectie en verspreiding van goede praktijken via, onder meer, conferenties en ondersteunende netwerken. In het kader van de uitvoering van de door eEurope 2002 gelanceerde vergelijkende evaluatie zal tegen einde 2002 een lijst indicatoren worden opgesteld en zal een nieuwe methodologie worden ingevoerd voor het geheel van de Europese Unie.

GERELATEERDE BESLUITEN

EVALUATIE VAN eEUROPE 2005

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Definitieve evaluatie van het actieplan e-Europa 2005 en van het meerjarenprogramma (2003-2006) voor de monitoring van het actieplan e-Europa 2005, de verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging (Modinis) [COM(2009) 432 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

In deze mededeling brengt de Commissie verslag uit over de definitieve evaluatie van het actieplan e‑Europa 2005 en van het Modinis-programma.

De evaluatoren vonden de strategie van het actieplan e-Europa 2005 nuttig en relevant. Dankzij het programma is immers een dialoog tot stand kunnen komen tussen landen met zeer uiteenlopende culturele en institutionele structuren en kan deze ook in stand worden gehouden. Er doen zich evenwel problemen voor op het niveau van de groep van belanghebbenden, die zijn adviesrol kennelijk niet naar behoren heeft vervuld.

Ook het Modinis-programma krijgt een positieve beoordeling in die zin dat het de activiteiten van de lidstaten een toegevoegde waarde heeft verschaft. Wel werd vastgesteld dat de relatie tussen het Modinis-beheerscomité en de raadgevende groep e-Europa niet helemaal duidelijk was.

De gesignaleerde zwakke punten hebben geen belangrijke gevolgen gehad voor de uitvoering van het programma. Zij werden in aanmerking genomen voor het i2010-initiatief en een van de belangrijkste financieringsinstrumenten ervan (PAS-TIC).

Mededeling van de Commissie van 18 februari 2004 – Tussentijdse evaluatie van het actieplan eEurope 2005 [COM(2004) 108 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. In het verslag wordt onderstreept dat de resultaten van het actieplan bemoedigend zijn op talrijke gebieden, met name wat de aansluiting op het breedbandnet en de elektronische administratie (e-overheid) betreft. Tussen oktober 2001 en 2003 is het deel van de basisdiensten van de overheid dat volledig online beschikbaar is opgelopen van 17% tot 43%. Voorts is het aantal breedband­aansluitingen binnen de EU tussen 2002 en 2003 haast verdubbeld.

In het verslag worden de vorderingen in zeven sectoren besproken en worden de gebieden afgebakend waarop meer inspanningen vereist zijn:

Het verslag zal als basis dienen voor overleg met de lidstaten en de betrokken partijen over de aanpassingen die tegen de lente van 2004 aan eEurope 2005 moeten worden aangebracht.

Mededeling van de Commissie van 21 november 2002 - eEurope 2005: Indicatoren voor benchmarking [COM(2002) 772 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. Om de voortgang van het actieplan te kunnen volgen wordt in deze mededeling een overzicht gegeven van de verschillende indicatoren die door de Commissie worden voorgesteld voor een vergelijkende evaluatie van de vorderingen met de uitvoering van het actieplan eEurope 2005. Deze indicatoren hebben betrekking op: internettoegang van en internetgebruik door de burgers; ICT-toegang van en ICT-gebruik door het bedrijfsleven (ICT=informatie- en communicatietechnologie); internettarieven; e-overheid; e-leren; e-gezondheid; online kopen en verkopen; gereedheid voor e-handel; ICT-beveiliging - ervaring en toepassing onder internetgebruikers; breedbandpenetratie.

TENUITVOERLEGGING

Resolutie van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de uitvoering van het Actieplan eEurope 2005 [Publicatieblad C 48 van 28.02.2003]. De Raad roept de betrokken partijen, met name de lidstaten en de Commissie, hierin voornamelijk op zich maximaal in te spannen om de doelstellingen van eEurope 2005 tegen het einde van 2005 te behalen.

In bijlage bevat de resolutie een ontwerplijst van benchmarkindicatoren voor eEurope met het oog op een vergelijkende evaluatie van de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het actieplan.

Laatste wijziging: 01.02.2010