Haveninfrastructuur: verhogen van de veiligheid van havens

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2005/65/EG betreffende het verhogen van de veiligheid van havens

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op personen, infrastructuur en uitrusting (inclusief vervoermiddelen) in havens en aangrenzende gebieden.

Autoriteit voor havenveiligheid en havenveiligheidsplannen

Veiligheidsniveaus

Havenveiligheidsfunctionaris

EU-landen moeten in elke haven een veiligheidsfunctionaris erkennen.

Waar mogelijk moet elke haven een andere havenveiligheidsfunctionaris hebben. Indien nodig kunnen meerdere havens echter een gedeelde veiligheidsfunctionaris hebben.

Deze functionarissen vervullen de rol van contactpunt voor kwesties die verband houden met havenveiligheid en moeten over voldoende gezag en lokale kennis beschikken om de opstelling, actualisering en follow-up van havenveiligheidsbeoordelingen en havenveiligheidsplannen op adequate wijze te verzekeren en te coördineren.

Evaluaties

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat havenveiligheidsbeoordelingen en havenveiligheidsplannen telkens worden geëvalueerd wanneer er zich voor de veiligheid relevante wijzigingen voordoen, en ten minste eenmaal in de vijf jaar.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 15 december 2005 van toepassing en moest voor 15 juni 2007 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Na de COVID-19-uitbraak en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28-39)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2005/65/EG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Evaluatieverslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (COM(2009) 002 definitief van 20.1.2009)

Verordening (EG) nr. 324/2008 van de Commissie van 9 april 2008 tot vaststelling van herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 5-10)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 04.05.2020