Veiligheid van het wegverkeer: het rijbewijs

 

SAMENVATTING VAN

Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn

Onderlinge erkenning van rijbewijzen

De door de lidstaten van de Europese Unie (EU) afgegeven rijbewijzen moeten onderling worden erkend. Dit betreft de volgende rijbewijscategorieën:

In Besluit (EU) 2016/1945 staat een gelijkwaardigheidstabel waarin de gelijkwaardigheid wordt aangegeven tussen deze categorieën en de categorieën van rijbewijzen die in de EU-landen vóór deze richtlijn zijn afgegeven.

Voorwaarden voor de afgifte van het rijbewijs

Examinatoren voor het rijbewijs

Wijzigingen naar aanleiding van de uitbraak van de COVID-19-pandemie

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 19 januari 2007 en moest in de EU-landen vóór 19 januari 2011 in wetgeving worden omgezet. De EU-landen moeten de regels van de richtlijn toepassen vanaf 19 januari 2013.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18-60)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2006/126/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10-24)

Besluit (EU) 2016/1945 van de Commissie van 14 oktober 2016 inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen (PB L 302 van 9.11.2016, blz. 62-162)

Verordening (EU) nr. 575/2014 van de Commissie van 27 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 383/2012 tot vaststelling van de technische voorschriften betreffende rijbewijzen met een ingebouwd opslagmedium (microchip) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 47-49)

Verordening (EU) nr. 383/2012 van de Commissie van 4 mei 2012 tot vaststelling van de technische voorschriften betreffende rijbewijzen met een ingebouwd opslagmedium (microchip) (PB L 120 van 5.5.2012, blz. 1-11)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 22.09.2020