Ten volle profijt trekken van het digitale dividend

De overstap van analoge naar digitale televisie zal een groot deel van het radiospectrum * vrijmaken. Dit spectrum wordt het digitale dividend genoemd. Er moet absoluut een gecoördineerde aanpak op communautair niveau komen voor de toewijzing van de vrijgekomen frequenties om zo ten volle te kunnen profiteren van de talrijke economische en maatschappelijke voordelen van het digitale dividend.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 13 november 2007 - Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling [COM(2007) 700 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

SAMENVATTING

Door de omschakeling van analoge naar digitale televisie (es de en fr), gepland tegen eind 2012 ook al zullen bepaalde lidstaten naar verwachting op een latere datum overstappen, zal een ongekende hoeveelheid radiofrequenties vrijkomen. Het geheel van de vrijkomende frequenties wordt het "digitale dividend" genoemd.

De economische en maatschappelijke impact van het digitale dividend moet absoluut worden geoptimaliseerd. De totale waarde van de elektronische-communicatiediensten die afhangen van het gebruik van spectrum loopt op tot meer dan 250 miljard euro per jaar in het geheel van de Europese Unie (EU). De uitrol van nieuwe, innovatieve diensten die dankzij dit dividend mogelijk worden, kan op aanzienlijke wijze bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van concurrentievermogen en economische groei van de Lissabon-strategie.

Het digitale dividend kan ook bijdragen tot een antwoord op bepaalde behoeften van de Europese burgers op sociaal en cultureel vlak, bijvoorbeeld doordat het een efficiëntere strijd tegen de "digitale kloof" mogelijk maakt.

Daarom stelt de Commissie voor een gemeenschappelijk radiospectrumplan * op communautair niveau ten uitvoer te leggen om een optimale benutting van het digitale dividend te waarborgen.

Digitaal dividend in grote mate versnipperd

Alle soorten draadloze diensten, waarnaar steeds meer vraag is, zoals draadloze breedbandcommunicatie of mobiele televisie, kunnen profijt halen uit het digitale dividend.

De nationale beleidslijnen op het gebied van radiospectrum bevorderen echter geenszins een tussen de lidstaten gecoördineerde toegang tot het spectrum. Overeenkomstig het advies (pdf) [EN] van de Beleidsgroep Radiospectrum (es de en fr)zullen verschillende mogelijke toepassingen van het digitale dividend nooit het licht zien zonder een afdoende coördinatie van de toegang tot het spectrum.

Het digitale dividend valt nu in hoge mate uiteen in relatief smalle banden die verspreid liggen over veel frequenties, wat een gevolg is van opties i.v.m. spectrumplanning die zijn aangenomen tijdens de regionale radioconferentie van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) (EN) (FR) (ES). Tot het moment dat de analoge televisie volledig is verdwenen, co-existeert het digitale dividend met het analoge spectrum. Daarom moeten de frequentiezones van het dividend absoluut gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt in het geheel van de lidstaten.

Naar een adequate spectrumplanning

De Commissie wenst de communautaire dimensie van de spectrumplanning voor het digitale dividend te versterken door gemeenschappelijke frequentiezones op communautair niveau te reserveren en te coördineren.

De Commissie verzoekt de lidstaten samen te werken om een coherente en soepele toegang tot het digitale dividend te bevorderen en zo de invoering van nieuwe diensten te vergemakkelijken.

De overgang naar digitale diensten gaat gepaard met specifieke bijzonderheden die eigen zijn aan de spectrumsituatie in elke lidstaat afzonderlijk (openbaredienstverplichtingen, afwijkende tijdschema's, enz.). Het gemeenschappelijk spectrumplan op communautair niveau moet daarom op een gefaseerde en voldoende soepele wijze worden ingevoerd om rekening te kunnen houden met de nationale specificiteit.

Alvorens het meest geschikte rechtsinstrument te kiezen om deze geharmoniseerde groepering van de frequentiezones tot stand te brengen, stelt de Commissie voor voorbereidend werk te verrichten op het gebied van diverse economische, commerciële en technische kwesties.

Context

Het beheer van het digitale dividend beantwoordt aan de doelstellingen van het i2010-initiatief, dat zelf een onderdeel is van de vernieuwde Lissabon-strategie waarbij de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) als essentieel worden beschouwd voor groei en werkgelegenheid.

Belangrijkste begrippen

Laatste wijziging: 18.02.2008