Betaalbare telecommunicatiediensten - gebruikersrechten

De Europese Unie (EU) streeft ernaar de beschikbaarheid van een minimumpakket elektronischecommunicatiediensten van goede kwaliteit toegankelijk voor alle gebruikers tegen een betaalbare prijs te waarborgen en tegelijkertijd marktverstoring tot een minimum te beperken.

BESLUIT

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universele dienstrichtlijn).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De „richtlijn voor universele dienst” zorgt voor specifieke regels voor de voorziening van elektronische communicatiediensten binnen de EU. In dit verband worden:

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Universele dienstverplichtingen

EU-landen moeten ervoor zorgen dat:

Om de nettokosten die dienstverleners oplopen als gevolg van het aanbieden van een universele dienst (wat niet altijd winstgevend is) te compenseren, kunnen EU-landen compensatiemechanismen invoeren.

Belangen en rechten van gebruikers

Consumenten moeten de informatie krijgen waardoor zij de diensten waarop zij zich abonneren begrijpen. Contracten moeten: i) informatie verschaffen over de minimale kwaliteitsnormen van de dienst en over de schadevergoeding en terugbetaling wanneer deze normen niet worden gehaald, ii) het recht vermelden om opgenomen te worden in telefoongidsen voor abonnees, iii) duidelijke informatie bevatten over de ontvankelijkheidscriteria voor reclameaanbiedingen.

Door deze richtlijn:

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 24 februari 2002.

ACHTERGROND

De richtlijn is onderdeel van het EU-hervormingspakket voor de telecommunicatie met vier andere richtlijnen (de „kaderrichtlijn” , de „toegangsrichtlijn” , de „autorisatierichtlijn” en de „richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie” ), alsmede de Verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Body of European Regulators for Electronic Communications - Berec)

Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie en de Uw Europa website.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2002/22/EG

24.4.2002

24.7.2003

PB L 108 24.4.2002, blz. 51-77

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2009/136/EG

19.12.2009

25.5.2011

PB L 337 18.12.2009, blz. 11-36

Rectificatie van Richtlijn 2009/136/EG

-

-

PB L 241 10.9.2013, blz. 9

Laatste bijwerking 22.09.2015