Heffingen op zware vrachtvoertuigen: de Eurovignet-richtlijn

De meeste landen van de EU brengen het gebruik van hun transportinfrastructuur, in het bijzonder het wegennet, in rekening aan vervoersondernemingen. De EU heeft het Eurovignet ingevoerd om de kosten van aanleg, onderhoud en reparatie en de milieukosten te verhalen, om zo eerlijke concurrentie te verzekeren en discriminatie tegen te gaan.

BESLUIT

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn vervangt vroegere wetgeving (Richtlijn 93/89/EEG) die door het Hof van Justitie van de Europese Unie nietig werd verklaard in 1995. Ze harmoniseert de voorwaarden waaronder de nationale autoriteiten belastingen, tolgelden en gebruiksrechten kunnen heffen op goederen die over de weg worden vervoerd.

KERNPUNTEN

Richtlijn 2003/96/EG stelt minimumbelastingniveaus vast voor alle motorbrandstoffen. Landen die gebruiksrechten voor hun wegen heffen kunnen een verminderd tarief opleggen voor de gasolie die door de betreffende voertuigen wordt gebruikt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 20 juli 1999.

ACHTERGROND

In 2014 nam de Commissie een strategie aan om het brandstofverbruik en de CO2-emissie van het transport te verminderen. De strategie benadrukte de bijdrage die kan worden geleverd door de nieuwe technologieën, met inbegrip van alternatieve brandstoffen, en door een verschuiving naar andere vormen van transport.

Zie voor meer informatie de website over wegenheffingen van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/62/EG

20.7.1999

1.7.2000

PB L 187 van 20.7.1999, blz. 42-50

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/38/EG

10.6.2006

10.6.2008

PB L 157 van 9.6.2006, blz. 8-23

Richtlijn 2006/103/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006, blz. 344-351

Richtlijn 2011/76/EU

15.10.2011

16.10.2013

PB L 269 van 14.10.2011, blz. 1-16

Richtlijn 2013/22/EU van de Raad

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 356-361

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51-70).

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Strategie voor de vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-emissie van zware bedrijfsvoertuigen (COM(2014) 285 final van 21.5.2014).

Laatste bijwerking 30.04.2015