Rechten van treinreizigers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Het doel van de verordening is om rechten en verplichtingen voor treinreizigers vast te stellen om hen met name te beschermen bij reisonderbrekingen, en om de efficiëntie en aantrekkelijkheid van de spoorwegdiensten voor reizigers te verbeteren.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Rechten van reizigers

Treinreizigers hebben de volgende basisrechten:

Vervoerovereenkomst en informatie

Aan reizigers moet duidelijke en toegankelijke informatie worden verstrekt:

De informatie die aan personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit wordt verstrekt, moet in een toegankelijk formaat zijn.

Vertragingen en uitval

In het geval van een vertraging van meer dan 60 minuten bij aankomst op de eindbestemming, hebben reizigers recht op:

Als reizigers niet voor terugbetaling kiezen, maar voor voortzetting van de reis, kunnen ze aanspraak maken op een minimumvergoeding die gelijk is aan:

In geval van vertraging bij aankomst of vertrek van meer dan 60 minuten, hebben reizigers recht op:

Personen met een handicap en beperkte mobiliteit

De EU-wetgeving voor treinreizigers zorgt ervoor dat reizigers met een handicap en beperkte mobiliteit op een vergelijkbare manier kunnen reizen als andere burgers. Bijgevolg hebben ze op grond van de verordening de volgende rechten:

Veiligheid, klachten en kwaliteit van de dienst

Handhaving door de EU-landen

Elk EU-land moet een of meer onafhankelijk instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de verordening. Elke reiziger kan bij deze instanties een klacht indienen als zij van mening zijn dat hun rechten niet zijn gerespecteerd.

De EU-landen moeten bovendien doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen voor schendingen van de verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 3 december 2009.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 14-41)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32-77)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2012/34/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Mededeling van de Commissie — Interpretatieve richtsnoeren betreffende Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB C 220 van 4.7.2015, blz. 1-10)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over door de lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer toegestane vrijstellingen (COM(2015) 117 final van 11 maart 2015)

Laatste bijwerking 19.03.2020