Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik — Goede praktijken bij het vervaardigen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 91/412/EEG van de Commissie — Goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn zet de beginselen en richtsnoeren uiteen van goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 23 juli 1991. EU-landen moesten deze omzetten in nationale wetgeving tegen 23 juli 1993.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Richtlijn 91/412/EEG van de Commissie van 23 juli 1991 tot vastlegging van beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 228 van 17.8.1991, blz. 70-73)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1-33)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 726/2004 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Richtlijn 2004/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van Richtlijn 201/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 58-84)

Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1-66) Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.04.2016