Regels voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

Deze wet wil een open markt voor overheidsopdrachten tot stand brengen en zorgen voor een eerlijke toepassing van de regels voor de toekenning van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

SAMENVATTING

Richtlijn 2004/18/EG voorziet in de regels van de Europese Unie (EU) voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De richtlijn moet ervoor zorgen dat het proces voor overheidsopdrachten eerlijk is en open is voor inschrijvers uit heel Europa.

Doelstellingen

De wet dekt de meeste overheidsopdrachten anders dan voor nutsvoorzieningen (water, transport, energie en postdiensten), telecommunicatie, concessies voor diensten (als de exploitatie van een bestaand wagenpark) en bepaalde opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

4 soorten procedures

Openheid

Dit wordt gegarandeerd door de publicatie van aankondigingen van openbare aanbestedingen in het Publicatieblad van de EU en de TED database, en op nationaal niveau. Alle publicaties moeten identieke informatie bevatten om geen enkele inschrijver te begunstigen. Zij bevatten informatie als:

Gunning van de opdracht

Opdrachten worden gegund op basis van:

Drempelbedragen

Alle openbare aanbestedingen met een waarde van meer dan een gegeven drempelbedrag vallen hieronder. Drempelbedragen worden elke 2 jaar berekend.

Per 1 januari 2014 zijn de belangrijkste drempelbedragen voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten zoals gewijzigd in Verordening (EU) nr. 1336/2013 zijn als volgt:

Centrale overheidsinstanties

Opdrachten voor leveringen die worden gegund door overheidsinstanties die wel op het gebied van defensie werkzaam zijn: (i) voor in Bijlage V beschreven producten: 134 000 euro; (ii) met betrekking tot andere producten: 207 000 euro.

Lagere aanbestedende diensten

Richtlijn 2004/18/EG blijft van kracht tot 18.4.2016, de datum waarop de richtlijn wordt vervangen door een nieuwe richtlijn (Richtlijn 2014/24/EU).

BESLUIT

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, 30.4.2004, blz. 114–240).

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2004/18/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 134, 30.4.2004, blz. 1–113)

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94, 28.3.2014, blz. 65–242)

Laatste bijwerking 30.09.2015