Maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in voedingsmiddelen

Om een hoog niveau van volksgezondheid te waarborgen, stelt de Europese Unie (EU) in deze wet maximumgehalten vast voor bepaalde verontreinigingen in voedingsmiddelen. Verontreinigingen zijn stoffen die niet opzettelijk aan voedsel zijn toegevoegd, maar die er in de loop van de productie, de verpakking, het transport enz. in zijn terecht gekomen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Hierin staan de maximumgehalten voor bepaalde verontreinigingen in voedsel, met name om de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, te beschermen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De volgende verontreinigingen komen aan bod:

Maximumgehalten

Voedsel met verontreinigingsgehalten hoger dan aangegeven in de bijlage van deze wet mag niet worden verkocht. Deze maximumgehalten hebben betrekking op het eetbare deel van voedsel en zijn ook van toepassing op samengesteld of verwerkt, gedroogd of verdund voedsel.

In de verordening staan ook de laagste maximumgehalten voor verontreinigingen die redelijkerwijs mogelijk zijn bij goede productie- of landbouwpraktijken (ALARA: As Low As Reasonably Achievable (zo laag als redelijkerwijs mogelijk)).

Verbod op mengen

Etikettering

Etikettering op aardnoten, andere oliehoudende zaden, noten, gedroogd fruit, rijst en maïs verkocht als voedingsmiddelen die moeten worden gesorteerd of onderworpen aan andere fysische behandelingen voor menselijke consumptie moet de volgende tekst bevatten: „Product dat verplicht moet worden gesorteerd of waarop verplicht andere fysische behandelingen moeten worden toegepast om het niveau van verontreiniging met aflatoxinen te verlagen, voordat het wordt bestemd voor menselijke consumptie of voor gebruik als ingrediënt bij de vervaardiging van levensmiddelen”.

Etikettering op aardnoten, andere oliehoudende zaden, producten afgeleid van oliehoudende zaden en granen moet gebruik en identificatiecode van de partij vermelden.

Uitzonderingen

In sommige EU-landen mag het gehalte voor dioxine en PCB’s worden overschreden voor bepaalde vis en visserijproducten afkomstig uit de Oostzee en bestemd voor consumptie op hun grondgebied. Etikettering van deze producten moet wel waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsrisico's voor de consument.

Testen

EU-landen moeten de nitraatgehalten in groenten die waarschijnlijk aanzienlijke gehalten bevatten (vooral groene bladgroenten), testen. Resultaten van deze tests moeten naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority - EFSA) worden gestuurd.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 9 januari 2007.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie inzake voedselverontreinigende stoffen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1881/2006

9.1.2007

Vanaf 1.3.2007 van toepassing

PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5-24

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1126/2007

30.9.2007

--

PB L 255 van 29.9.2007, blz. 14-17

Verordening (EG) nr. 629/2008

23.7.2008

-

PB L 173 van 3.7.2008, blz. 6-9

Verordening (EG) nr. 165/2010

9.3.2010

-

PB L 50 van 27.2.2010, blz. 8-12

Verordening (EU) nr. 420/2011

20.5.2011

-

PB L 111 van 30.4.2011, blz. 3-6

Verordening (EU) nr. 1258/2011

23.12.2011

-

PB L 320 van 3.12.2011, blz. 15-17

Verordening (EU) nr. 1259/2011

23.12.2011

-

PB L 320 van 3.12.2011, blz. 18-23

Verordening (EU) nr. 594/2012

26.7.2012

-

PB L 176 van 6.7.2012, blz. 43-45

Verordening (EU) nr. 1058/2012

03.12.2012

-

PB L 313 van 13.11.2012, blz. 14-15

Verordening (EU) nr. 1067/2013

20.11.2013

-

PB L 289 van 31.10.2013, blz. 56-57

Verordening (EU) nr. 212/2014

27.3.2014

-

PB L 67 van 7.3.2014, blz. 3-4

Verordening (EU) nr. 362/2014

30.4.2014

-

PB L 107 van 10.4.2014, blz. 56-56

Verordening (EU) nr. 488/2014

2.6.2014

-

PB L 138 van 13.5.2014, blz. 75-79

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 1881/2006 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 37 van 13.2.93, blz. 1-3).

Laatste bijwerking 20.04.2015