Residuen van bestrijdingsmiddelen in menselijk voedsel en diervoeder

Alle levensmiddelen bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie in de Europese Unie zijn, om de gezondheid van mensen en dieren te beschermen, onderhevig aan een maximumresidugehalte van bestrijdingsmiddelen in hun samenstelling. EU-wetgeving regelt de grenswaarden die gelden voor verschillende levensmiddelen en stelt een maximumgrenswaarde vast die standaard van toepassing is.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmidde-lenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In de verordening staan de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdings-middelen toegestaan in producten van dierlijke of plantaardige herkomst bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. Deze maximumresidugehalten (maximum residue levels - MRL's) die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, omvatten:

De MRL's voor alle gewassen en bestrijdingsmiddelen kunnen worden terug-gevonden in de MRL-gegevensbank van de Commissie.

Levensmiddelen die onder deze verordening vallen

De wet heeft betrekking op alle in bijlage I genoemde producten voor menselijke of dierlijke consumptie.

Deze producten zijn niet onderhevig aan de vastgestelde grenswaarden wanneer ze bestemd zijn:

Uitzonderingen

Bepaalde stoffen die door de Commissie worden genoemd (bijlage VII), kunnen zelfs boven hun MRL worden toegestaan als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

Veiligheidsbeoordeling

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority - EFSA) is verantwoordelijk voor de veiligheidsbeoordeling van nieuwe voor MRL's ingediende toepassingen. De beoordeling wordt gebaseerd op hun toxiciteit, de maximaal verwachte gehalten op voedsel en het aandeel in de voeding van de consument. Op basis van het advies van de EFSA vaardigt de Commissie een verordening uit om een nieuwe MRL vast te stellen of om een bestaande te wijzigen of te verwijderen.

Bemonstering

De EU heeft een programma dat jaarlijks een overeengekomen lijst van producten op de naleving van MRL's van bestrijdingsmiddelen controleert.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 5 april 2005.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over maximumresidugehalten en op die van de EFSA.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 396/2005

5.4.2005

-

PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1-16

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 396/2005 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 400/2014 van de Commissie van 22 april 2014 inzake een in 2015, 2016 en 2017 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong (PB L 119 van 23.4.2014, blz. 44-56).

Laatste bijwerking 23.04.2015