Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) — regulering van chemische stoffen in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De REACH-verordening (registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen) biedt een alomvattend wetgevingskader voor de productie en het gebruik van chemische stoffen in Europa. Met de verordening wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de veiligheid van chemische stoffen die in de EU worden geproduceerd, ingevoerd, verkocht en gebruikt, overgedragen van openbare instanties naar de industrie. De verordening heeft tevens als doel:

KERNPUNTEN

In 2013 heeft de Europese Commissie de eerste vijf jaar van de REACH-verordening beoordeeld en vastgesteld dat er geen grote herziening nodig was om bepaalde stoffen voor de termijn van 1 juni 2018 te registreren.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 1 juni 2007.

ACHTERGROND

De chemische industrie is een van de grootste industriële sectoren van de EU en speelt een centrale rol in ons dagelijks leven en in het algemene concurrentievermogen van de economie. De EU heeft wetgeving ingesteld waarmee de chemische industrie (ook de bredere productie-industrie die gebruikmaakt van chemische stoffen) kan ontwikkelen en innoveren en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat de producten veilig zijn voor mens en milieu.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3–280)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 en bijbehorende bijlagen zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 771/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot vaststelling van de regels inzake de organisatie en de procesvoering van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 206 van 2.8.2008, blz. 5-13)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 142 van 31.5.2008, blz. 1-739)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 107 van 17.4.2008, blz. 6-25)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1238/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007 tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 280 van 24.10.2007, blz. 10)

Laatste bijwerking 06.04.2018