Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen (Verdrag van Rotterdam)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag van Rotterdam

Besluit 2003/106/EG inzake de goedkeuring van het Verdrag van Rotterdam

Besluit 2006/730/EG betreffende de sluiting van het Verdrag van Rotterdam

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN DE BESLUITEN?

KERNPUNTEN

Het verdrag:

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Het verdrag is op 24 februari 2004 in werking getreden.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 29-47)

Besluit 2003/106/EG van de Raad van 19 december 2002 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27-28)

Besluit 2006/730/EG van de Raad van 25 september 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 299 van 28.10.2006, blz. 23-25)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60-106)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 649/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.08.2020