De aanpak van bedreigingen door chemicaliën (Verdrag van Stockholm)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

Besluit 2006/507/EG — Sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Stockholm

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

Het verdrag vereist van de ondertekenaars dat zij:

Met het verdrag worden ingesteld:

Elke ondertekenaar kan zich uit het verdrag terugtrekken, drie jaar na de inwerkingtreding ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van één jaar.

De EU komt haar verbintenissen in het kader van de overeenkomst na door de vaststelling van:

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Het Verdrag is op 17 mei 2004 in werking getreden.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Persistente organische verontreinigende stoffen: chemische stoffen, gebruikt in pesticiden en industriële processen. Ze blijven vele jaren actief, verspreiden zich op grote schaal, bioaccumuleren* en vormen een risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu.
Bioaccumuleren: zich concentreren in het lichaam van levende dingen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 209 van 31.7.2006, blz. 3-29)

Besluit 2006/507/EG van de Raad van 14 oktober 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 209 van 31.7.2006, blz. 1-2)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 45-77)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2019/1021 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de evaluatie en bijwerking van het tweede uitvoeringsplan van de Europese Unie overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (COM(2018) 848 final van 4.1.2019)

Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 81 van 19.3.2004, blz. 37-71)

Besluit 2004/259/EG van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 81 van 19.3.2004, blz. 35-36)

Laatste bijwerking 04.09.2020